Forum Agenti 2018
Województwo Podkarpackie zaprasza przedsiębiorstwa z regionu do udziału w Targach pn. Forum Agentów, organizowanych w Mediolanie w dniach 22-23 listopada 2018 r. W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę i prowadzące działalność w Województwie Podkarpackim.

Zgodnie z Regulaminem uczestnictwa, termin nadsyłania wniosków został przedłużony i upływa 26 października 2018 r.

W ramach organizowanego przedsięwzięcia, realizowanego ze środków RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości, Województwo pokrywa poszczególnym przedsiębiorstwom pakiet targowy obejmujący:

 • umeblowane i zindywidualizowane (wyklejone) stoisko o powierzchni 6 m2, z oświetleniem i elektrycznością oraz niezależną powierzchnią magazynową.

Nadesłane zgłoszenia będą poddane ocenie formalnej, na podstawie której wyłonione zostaną firmy objęte dofinansowaniem (maksymalnie 3 firmy). 

Do udziału w Targach zakwalifikowane zostaną przedsiębiorstwa według kolejności poprawnie złożonych zgłoszeń, spełniających wszystkie kryteria wyboru.

Informacji na temat naboru udziela Joanna Barańska, numer tel. 17 747 66 13 lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.119.1) – tzw. RODO, zgodnie z art. 13 rozporządzenia informujemy, iż:

 1. administratorem danych osobowych jest Województwo Podkarpackie z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 747 67-09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru wniosków na dofinansowanie udziału w Kongresie 590, który odbędzie się w dniach 15-16.11.2018 r., realizacji umowy o udzielenie pomocy de minimis, przygotowywaniu relacji z wydarzenia oraz rozliczania projektu pn. Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego, finansowanego ze środków UE – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020, na podstawie umowy oraz zgody uczestników wydarzenia i odpowiednich przepisów prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
 4. dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji dokumentów obowiązujących administratora, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w związku z zawartą umową,
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie oraz usunięcia danych na zasadach określonych w art. 17 RODO,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych,
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych będzie skutkować odmową udzielenia przedmiotowego wsparcia w postaci de minimis,
 8. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia oraz inne podmioty uprawnione z mocy prawa, lub w oparciu o Pani/Pana zgodę.

 

Regulamin oraz dokumentacja konkursowa znajdują się poniżej:

 1. REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH
 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa - Wniosek o uczestnictwo
 3. Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa – Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 4. Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa - Sprawozdanie merytoryczne z wyjazdu
 5. Załącznik nr 4 do Regulaminu uczestnictwa - Wzór Umowy o dofinansowanie
 6. Załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa - Kryteria wyboru przedsiębiorstwa
 7. Załącznik nr 6 do Regulaminu uczestnictwa – Zgoda uczestnika
 8. Załącznik nr 7 do Regulaminu uczestnictwa - Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis
 9. Załącznik nr 1 do Wniosku o uczestnictwo - Fiszka informacyjna nt. przedsiębiorstwa

Ze względu na wpłynięcie tylko jednego wniosku o uczestnictwo w targach pn. Forum Agentów w Mediolanie, podjęto decyzję o anulowaniu udziału w Targach, zgodnie z Regulaminem dofinansowania.