Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


W 2019 roku wykonany został „Audyt turystyczny województwa podkarpackiego”. Analiza danych zastanych oraz wyniki badań i konsultacji z regionalnymi i lokalnymi interesariuszami w dziedzinie turystyki pozwoliły ocenić zasoby i potencjał turystyczny województwa podkarpackiego. Objęła ona: walory i atrakcje, infrastrukturę turystyczną (techniczną i społeczną) i okołoturystyczną, współpracę w dziedzinie turystyki, dostępność komunikacyjną i czynniki społeczno-gospodarcze w kontekście rozwoju turystyki, produkt turystyczny, wykorzystanie europejskich środków pomocowych, a także działalność informacyjną i promocyjną.

Dokument Audytu turystycznego województwa podkarpackiego (PDF 5,53 MB)

Audyt, był podstawą do opracowania dokumentu „Strategii rozwoju i komunikacji marketingowej turystyki województwa podkarpackiego na lata 2020 -2025”. Strategia jest dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju turystyki w regionie do 2025 roku. Obecnie obowiązująca Strategia została ustanowiona Uchwałą Nr 167/3530/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 16 czerwca 2020 roku.

Dokument Strategii rozwoju i komunikacji marketingowej turystyki województwa podkarpackiego na lata 2020-2025 (PDF 8,92 MB)

W 2020 roku opracowany został „Audyt potencjału produktów turystyki rowerowej województwa podkarpackiego”. Celem opracowania dokumentu była diagnoza i analiza potencjału rynkowego produktów turystyki rowerowej województwa podkarpackiego, który stanowić będzie podstawę do opracowania kolejnego dokumentu: Strategii Rozwoju Produktów Turystyki Rowerowej województwa podkarpackiego wraz z Regionalną Polityką Rowerową, którego przygotowanie zaplanowano w 2021 roku.

Dokument Audytu potencjału produktów turystyki rowerowej województwa podkarpackiego (PDF 2,50 MB)

W 2020 roku Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna wykonała Audyt turystyczny rzeki San pn. „San. Odgłosy natury. Audyt turystyczny”. Celem zrealizowanych prac była inwentaryzacja istniejącej infrastruktury oraz wskazanie strategicznych kierunków rozwoju.

Dokument Audytu turystycznego rzeki San (PDF 2,10 MB)

W 2020 roku Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna zrealizowała „Badania ruchu turystycznego województwa podkarpackiego”. Celem badań było poznanie wielkości, dynamiki i struktury ruchu turystycznego w regionie.

Dokument Raport z badań ruchu turystycznego województwa podkarpackiego 2020 (PDF 808 KB)

W 2021 roku Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna zrealizowała badania ruchu turystycznego w województwie podkarpackim. Turystyczny obraz Podkarpackiego dodatkowo uzupełniono zrealizowanymi badaniami wizerunkowymi regionu.

Dokument „Podkarpacki barometr turystyczny 2021” (plik PDF, rozmiar 8,79 MB)

W 2021 roku opracowany został „Audyt Miejsc Przyjaznych Kajakarzom wzdłuż rzeki San”. Celem zrealizowanych prac była inwentaryzacja terenowa wzdłuż brzegów rzeki San określenie jednolitych standardów technicznych dla infrastruktury turystycznej oraz przegotowanie propozycji tras dla turystycznych spływów Kajakowych wzdłuż rzeki San.

Dokument „Audyt Miejsc Przyjaznych Kajakarzom wzdłuż rzeki San” (plik PDF, rozmiar 8,42 MB)