RDPP23 czerwca 2016 r., z inicjatywy sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztofa Michałkiewicza w siedzibie ministerstwa odbyło się spotkanie Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego z przedstwicielami wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego. Przedstawicielem Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego w spotkaniu był członek Rady z ramienia marszałka województwa, pan Tomasz Wasielewski.

Poza głosem w dyskusji nad zasadami i formami współpracy Krajowej Rady działalności Pożytku Publicznego z ich odpowiednikami w województwach, przedstawił on również dotychczasowe doświadczenia i efekty podkarpackiej wojewódzkiej RDPP wskazując jednocześnie kierunki prac zaproponowane na najbliższą, III już z kolei kadencję Rady.

Ciekawą propozycją, jaka pojawiła się w dyskusji była propozycja cyklicznych spotkań przedstawicieli Rad wojewódzkich z Radą Krajową oraz udział przedstawiciela Krajowej Rady / przedstawiciela Departamentu Pożytku Publicznego w wybranych posiedzeniach Rad wojewódzkich. Propozycja ta miała na celu usprawnienie komunikacji oraz lepsze wzajemne zapoznawanie się z pracami na poszczególnych szczeblach Rad. Podczas spotkania minister Michałkiewicz dokonał również wręczenia aktów powołań członków V kadencji. Kolejne punkty programu przewidywały także informację nt. aktualnych oraz planowanych prac stałych i doraźnych Zespołów problemowych (Zespołów d/s : Społecznych, Gospodarki i Rozwoju, Polityki na Rzecz Młodzieży, Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli, Interwencji, Rozwoju dialogu Obywatelskiego, a także tzw. zespołów doraźnych). Opiniowano również projekt zarządzenia Prezesa rady Ministrów o powołaniu Zespołu ds. programów współpracy organów administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi.