10390 bRzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar zaprasza organizacje społeczne z terenu województwa podkarpackiego na spotkania konsultacyjne, których celem jest wspólne zdiagnozowanie najważniejszych problemów praw człowieka, poszukiwanie rozwiązań, poruszenie tematów istotnych dla sektora pozarządowego i społeczeństwa obywatelskiego.

wkład własnyUprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinasowanie w roku 2016 zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Logo ROPSInformujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu Pomocy społecznej, Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz Wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.

ngo podkarpackie 160Fundacja Rozwoju "Dobre Życie" i Uniwersytet Rzeszowski zapraszają na bezprecendensowe wydarzenie w zakresie współpracy międzysektorowej i międzypokoleniowej. Już 4 marca br. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbedzie się otwarte spotkanie pod hasłem "Młodzież przyszłości. Od dyskusji do zmian w edukacji, polityce, biznesie i sferze społecznej".

InstytutInstytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na studia podyplomowe "Menedżer w samorządzie terytorialnym" i "Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa". Nabór na studia trwa do 1 marca. Początek zajęć zaplanowano na marzec a zajęcia odbywać się będą w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych, jeden lub dwa razy w miesiącu.