13 lipca br. odbyło się posiedzenie plenarne Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Ze względu na obostrzenia wynikające z panującej epidemii COVID-19, posiedzenie zostało zorganizowane w trybie zdalnym. Na początku obrad powitano nowego członka Rady pana Piotra Kamińskiego reprezentującego stronę pracodawców z ramienia BCC, który zastąpił pana Stanisława Olejarkę wieloletniego członka Podkarpackiej WRDS. Tematem obrad było m.in. przedstawienie informacji nt. pisma Komisji Europejskiej dotyczącego odpowiedzialności instytucji zarządzających i beneficjentów funduszy spójności UE za przestrzeganie zasady niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

MArszałek Władysław OrtylSytuacja w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zdominowała nadzwyczajne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, która odbyła się w urzędzie marszałkowskim 31 stycznia.

200115 wrdsPrezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego ustaliło, że 29 stycznia odbędzie się Nadzwyczajne posiedzenie rady. Obrady zwołano w związku z konfliktem w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie.

A88A6762Pierwsze posiedzenie plenarne w 2020 roku odbyło się 3 stycznia. Posiedzeniu w zastępstwie za marszałka Władysława Ortyla przewodniczyła Lucyna Podhalicz- Wicewojewoda Podkarpacki. Głównym tematem posiedzenia było omówienie sprawy pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, a Gminą Wielopole Skrzyńskie w związku z procesem przygotowania realizacji z zakresu ochrony przeciwpowodziowej obszarów zlokalizowanych w zalewni rzeki Wielopolka.

A88A380913 grudnia 2019 r. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie plenarne Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Na posiedzeniu został omówiony przez pana Pawła Waisa- Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego projekt strategii rozwoju województwa- Podkarpackie 2030. Strona pracowników i pracodawców pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt.

Podkategorie