Prezydium WRDS w dniu 19 września br., rozmawiało na temat nowelizacji ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, następnie Pan Władysław Ortyl przedstawił projekty stanowisk Pana Tadeusza Majchowicza, Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność w Krośnie w sprawie:

1) Uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.
2) Przeglądu systemu emerytur pomostowych pod kątem definicji pracy wykonywanej w szczególnych warunkach oraz o szczególnym charakterze ujętych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy o emeryturach pomostowych, nadając mu charakter katalogu otwartego, oraz przyjmując instrumenty kształtujące w tym zakresie Państwowej Inspekcji Pracy.

Poza ww. sprawami Prezydium omówiło aktualną sytuację dotyczącą konfliktu w spółce z o. o. AXTONE HSW w Stalowej Woli ustalając, że sprawa ta nie wymaga dalszego procedowania ani angażowania ze strony zarówno WRDS, jak i Samorządu Województwa Podkarpackiego.
Ponadto Prezydium WRDS postanowiło o przekazaniu sprawy dotyczącej powołania Zespołu ds. Ochrony Zdrowia przy Podkarpackiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego pod dyskusję Wojewódzkiej Podkarpackiej Rady Dialogu Społecznego.