Przybliżony termin

ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

         

Departament / Jednostka

Nazwa zadania

Szczegóły zadania

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE

 

 Luty 2020

 

Regionalny   Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne   z zakresu przeciwdziałania narkomanii wynikające z „Wojewódzkiego Programu   Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020”

http://www.rops.rzeszow.pl/a-543-ogloszenia-o-konkursach

 

 Luty 2020

Regionalny   Ośrodek Polityki  Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne   z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych   wynikające z „Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób   Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008  – 2020”

http://www.rops.rzeszow.pl/a-543-ogloszenia-o-konkursach

 

  Marzec 2020

Regionalny   Ośrodek Polityki  Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne   z zakresu pomocy społecznej wynikające z „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023”

http://www.rops.rzeszow.pl/a-543-ogloszenia-o-konkursach 

 

  Luty 2020

Regionalny   Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne   z zakresu profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych uzależnień   wynikające z „wojewódzkiego programu Profilaktyki i Rozwiązania problemów   Alkoholowych na lata 2014 - 2020”

http://www.rops.rzeszow.pl/a-543-ogloszenia-o-konkursach 

 

 Luty 2020

Regionalny   Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne   z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikające z „Wojewódzkiego  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020

 http://www.rops.rzeszow.pl/a-543-ogloszenia-o-konkursach

 

  Marzec 2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne z zakresu wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020

http://www.rops.rzeszow.pl/a-543-ogloszenia-o-konkursach 

DEPARTAMENT   KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Luty 2020

Departament   Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Inicjatywy kulturalne

https://bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/mecenat-kulturalny/4952-konkurs-ofert-2Luty 2020

Luty 2020

Departament   Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Dziedzictwo kulturalne

https://bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/mecenat-kulturalny/4952-konkurs-ofert-2020 

Luty 2020

Departament Kultury   i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Edukacja kulturalna

 https://bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/mecenat-kulturalny/4952-konkurs-ofert-2020

KANCELARIA ZARZĄDU

 Marzec  2020

Kancelaria Zarządu

Otwarty konkurs ofert na dofinasowanie wkładu własnego - edycja 2020

https://bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/wklad-dla-organizacji/5000-dotacje-na-wklad-wlasny-5 

DEPARTAMENT EDUKACJI, NAUKI I SPORTU

 Grudzień 2019

Departament Edukacji, Nauki i Sportu

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

 

 

https://bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/sport/4873-otwarty-konkurs-ofert-w-zakresie-upowszechniania-kultury-fizycznej-w-2020-r 

  Marzec 2020

 

Departament Edukacji, Nauki i Sportu Otwarty konkurs ofert na realizację wydarzeń popularyzujących naukę https://bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/nauka/4984-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-dziedzinie-nauki-w-2020-r 
    DEPARTAMENT ROLNICTWA, GEODEZJI I GOSPODARKI MIENIEM  

 I kwartał 2020 roku

 

Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Wspieranie inicjatyw mających na celu utrzymanie bioróżnorodności terenów cennych przyrodniczo w oparciu o ekstensywną gospodarkę zwierzęcą i owadopylność  
    DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ  

 Luty 2020

Departament Promocji i współpracy gospodarczej Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie modernizacji istniejących już artakcji i produktów turystycznych https://bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/turystyka/4951-konkurs-ofert-2020-turystyka