Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Harmonogram przeprowadzenia otwartych konkursów ofert w 2020 roku roku

 

 

         
   Przybliżony termin

ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

         

Departament / Jednostka

Nazwa zadania

Szczegóły zadania

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE

 

 I kwartał 2020

 

Regionalny   Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne   z zakresu przeciwdziałania narkomanii wynikające z „Wojewódzkiego Programu   Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020”

 

 

 I kwartał 2020

Regionalny   Ośrodek Polityki  Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne   z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych   wynikające z „Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób   Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008  – 2020”

 

 

 I kwartał 2020

Regionalny   Ośrodek Polityki  Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne   z zakresu pomocy społecznej wynikające z „Wojewódzkiego Programu Pomocy  Społecznej na lata 2016 – 2023”

 

 

 I kwartał 2020

Regionalny   Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne   z zakresu profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych uzależnień   wynikające z „wojewódzkiego programu Profilaktyki i Rozwiązania problemów   Alkoholowych na lata 2014 - 2020”

 

 

 I kwartał 2020

Regionalny   Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne   z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikające z „Wojewódzkiego   Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020

 

 

 I kwartał 2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne z zakresu wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020

 

DEPARTAMENT   KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Grudzień 2019

Departament   Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Wydarzenia kulturalne

 

Grudzień 2019

Departament   Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Warsztaty kulturalne i artystyczne

 
Grudzień 2019

Departament Kultury   i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Regionalne odcienie kultury

 

KANCELARIA ZARZĄDU

 Luty  2020

Kancelaria Zarządu

Otwarty konkurs ofert na dofinasowanie wkładu własnego - edycja 2020

 

DEPARTAMENT EDUKACJI, NAUKI I SPORTU

 Styczeń 2020

Departament Edukacji, Nauki i Sportu

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej

 

 

 

 I kwartał 2020

 

Departament Edukacji, Nauki i Sportu Otwarty konkurs ofert na realizację wydarzeń popularyzujących naukę  
    DEPARTAMENT ROLNICTWA, GEODEZJI I GOSPODARKI MIENIEM  

 I kwartał 2020 roku

 

Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Wspieranie inicjatyw mających na celu utrzymanie bioróżnorodności terenów cennych przyrodniczo w oparciu o ekstensywną gospodarkę zwierzęcą i owadopylność  
    DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ  

 I kwartał 2020

Departament Promocji i współpracy gospodarczej Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie modernizacji istniejących już artakcji i produktów turystycznych