Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 173/3612/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku ogłosił nabór do V edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego  -"NGO Wysokich Lotów". To nagroda dla najlepszych organizacji pozarządowych mających siedzibę i prowadzących działalności pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego.

Ideą konkursu jest dotarcie do małych organizacji, opierających się przede wszystkim na wolontariacie, których działania mogą być realizowane także przez podmioty pozarządowe na zasadzie "dobrych praktyk". Konkurs ma ponadto pomóc w tworzeniu pozytywnego wizerunku organizacji społecznych, podkreślić ich rolę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz sprzyjać współpracy samorządu województwa z podmiotami trzeciego sektora na zasadach pomocniczości i partnerstwa.
Wnioski należy składać w terminie do dnia 3 sierpnia 2020 roku do godziny 15.30 (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego).