WkładUprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinasowanie w roku 2020 zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Głównym celem konbkursu jest wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych Województwa Podkarpackiego.

Ponadto konkurs stwarza możliwość uzyskania przez organizacje pozarządowe środków finansowych na „wkład własny”, włączenie podmiotów III sektora w rozwiązywanie problemów społecznych i zwiększenie ich potencjału oraz wsparcie projektów adresowanych do mieszkańców województwa podkarpackiego. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej