Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na "Dzień otwarty" do ROPS w Rzeszowie, który odbędzie się 25 lutego 2019 roku w godzinach 14.00 - 18.00 w Sali konferencyjnej ROPS (pok. 308) ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów.

Dzień otwarty przeznaczony jest dla przedstawicieli podmiotów zamierzających składać oferty w ramach ogłoszonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie otwartych konkursów ofert z zakresu Pomocy społecznej, Wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społeczemu, Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz Przeciwdziałania narkomanii.

W ramach indywidualnych konsultacji bedzie można omówić z pracownikami ROPS zasady dotyczące składania wniosków oraz założenia dotyczące realizacji projektów w ramach ww. otwartych konkursów ofert.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.