Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego do udziału w konsultacjach społecznych projektów rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje trwają do dnia 24 września 2018 r. 

Projekty rozporządzeń są dostępne na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

1. Projekt rozporządzenia w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego

2. Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru rocznego sprawozdania merytorycznego oraz uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działaności organizacji pożytku publicznego

3. Projekt w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego

4. Projekt rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia kontroli organizacji pożytku publicznego

5. Projekt rozporządzenia w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego

6. Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

7. Projekt rozporządzenia w sprawie zamieszczenia informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

8. Projekt rozporządzenia w sprawie uproszczonego wzoru oferty realizacji zadania publicznego i uproszczonego wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania