Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałaniua Narkomanii na lata 2017-2020 oraz Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020.

Termin składania ofert w ramach przedmiotowych konkursów upływa 12 marca 2018 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w zakładce  - Aktualne konkursy ofert