ngo-podkarpackie-160Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego dla najlepszych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie mających siedzibę i prowadzących działalności pożytku publicznego na terenie województwa podkarpackiego.

Ideą konkursu jest dotarcie do małych organizacji, opierających się przede wszystkim na wolontariacie, których działania mogą być realizowane także przez inne podmioty pozarządowe na zasadzie „dobrych praktyk”. Konkurs ma ponadto pomóc w tworzeniu pozytywnego wizerunku organizacji społecznych, podkreślać ich rolę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz sprzyjać współpracy samorządu województwa z podmiotami trzeciego sektora na zasadach pomocniczości i partnerstwa.


Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.