Obowiazkowy wklad wlasny 6509727Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinasowanie w roku 2015 zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Głównym celem ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2015 zadań własnych realizowanych przez organizacje i inne podmioty prowadzące działalnośc pożytku publicznego z udziałem środków zewnętrznych jest wsparcie realizacji zadań publicznych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, możliwość uzyskania przez organizacje pozarządowe środków finansowych na „wkład własny”, zwiększenie potencjału organizacji pozarządowych, włączenie organizacji w rozwiązywanie problemów społecznych oraz wsparcie projektów adresowanych do mieszkańców województwa podkarpackiego.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej