Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

O dofinansowanie może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, jeżeli posiadanie to oparte jest o tytuł prawny do zabytku, wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może być udzielona dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, jeżeli zabytek ten spełnia łącznie następujące kryteria:

 1. znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,
 2. posiada istotne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, sakralnej lub artystycznej oraz dostępności na potrzeby społeczne, kulturalne, edukacyjne i turystyczne,
 3. jest wpisany do rejestru zabytków województwa podkarpackiego lub znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

Wnioski o dofinansowanie prac związanych w ochroną zabytków można składać w trzech kategoriach wartości dofinansowania:

 • do 150 000 zł
 • do 500 000 zł
 • do 3 500 000 zł.
 1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jest dostępny na stronie podkarpackie.pl/dla Mieszkańców/Kultura/Rządowy Program Odbudowy Zabytków

 Do wniosku o dotację należy dołączyć oświadczenia Podmiotu o:

 • zapoznaniu się i zobowiązaniu do stosowania postanowień niniejszych Zasad, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych;
 • zobowiązaniu do przestrzegania przepisów dotyczących dysponowania środkami publicznymi oraz dotyczących pomocy publicznej;
 • wpisie zabytku do rejestru zabytków województwa podkarpackiego lub
  do gminnej ewidencji zabytków,
 • o tytule prawnym do zabytku.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 7 MARCA 2023 ROKU do godziny 15.30

 

Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu.

Wypełnione wnioski w formie papierowej, podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy, należy dostarczyć do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4 (parter) lub ul. Lubelska 4 (I piętro).

Jednocześnie wypełniony wniosek (w wersji edytowalnej – Word) należy przesłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do pobrania: