Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  


Informacje ogólne

Projekt CRinMA – Cultural resources in the mountain areas (Zasoby kulturowe na obszarach górskich) realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Europe (4. oś priorytetowa: Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami). Województwo Podkarpackie jest jednym z siedmiu partnerów projektu, w który zaangażowani są również Słowacy, Włosi, Francuzi, Hiszpanie i Portugalczycy.

Cel projektu

Celem projektu CRinMA jest zapewnienie skutecznej ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich zarówno w materialnym jak i niematerialnym wymiarze, m.in. poprzez wymianę doświadczeń w trakcje wizyt studyjnych, a także wypracowanie dobrych praktyk w powyższym zakresie. Ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich jest istotna ze względu na zapewnienie różnorodności kulturowej Europy oraz zachowanie oryginalnych elementów krajobrazu kulturowego, lokalnych tradycji i zwyczajów dla przyszłych pokoleń.

Partnerzy projektu i ich wkład

W oparciu o dotychczasowe bogate doświadczenie we wdrażaniu programów transgranicznych (Interreg V-A Polska-Słowacja, Interreg V-A France-Italy (ALCOTRA) oraz Interreg V-A España-Portugal (POCTEP), partnerzy CRinMA postanowili skupić się na przygranicznych obszarach górskich, tj. Karpatach, Alpach oraz Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés, zakładając, że wiele wyzwań w zakresie zrównoważonego wykorzystania oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, pojawiających się na danym obszarze geograficznym obejmującym obie strony granicy jest podobnych.

Partnerzy projektu:

  1. Województwo Małopolskie – lider projektu (Polska)
  2. Województwo Podkarpackie (Polska)
  3. Regionalna Agencja Rozwoju Kraju Preszowskiego (Słowacja)
  4. Gmina Montalegre (Portugalia)
  5. Instytut Rozwoju Gospodarczego Prowincji Ourense (Hiszpania)
  6. UNCEM Piemont (Włochy)
  7. AEM – Stowarzyszenie Przedstawicieli Obszarów Górskich AEM

Link do strony internetowej projektu: https://www.interregeurope.eu/crinma

Film podsumowujący realizację 1. fazy projektu CRinMA - Cultural resources in the mountain areas​