Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej powstał w celu zachowania kresowego dziedzictwa, ochrony rozproszonych zbiorów oraz wszechstronnej popularyzacji wielowymiarowego fenomenu Kresów.
 
Ta wyjątkowa strona internetowa została przygotowana przez samorząd województwa podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W wyniku realizacji projektu powstał system teleinformatyczny, dzięki któremu możliwe stało się bezpieczne przechowywanie cyfrowych zbiorów, ich udostępnianie za pośrednictwem nowoczesnego portalu tematycznego oraz wdrożenie nowych e-usług z zakresu kultury.
 
Jednocześnie Portal jest pomysłem na integrację działań różnych podmiotów na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa Kresów. Prezentuje zdigitalizowane w różnych formach obiekty muzealne i pamiątki, umożliwia tworzenia ich kolekcji, a także współtworzenie treści i cyfrowych zasobów.
 
Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej powstawał w latach 2016-2020. Operatorem Portalu jest Centrum Kulturalne w Przemyślu, gdzie utworzono zespół redakcyjny.
 
W Portalu prezentowanych jest aktualnie ponad tysiąc zdigitalizowanych eksponatów muzealnych o kresowym znaczeniu i proweniencji, w tym w formie 3D i obrotowej. Szczególną wartość dla poznania historii i kultury Kresów mają przekrojowe ścieżki tematyczne, z których w Portalu prezentowane są obecnie pierwsze cztery: Kresy – prolegomena; Kresy – fenomen krajobrazu; Wyznania na Kresach; Potoccy herbu Pilawa Srebrna na Kresach Rzeczypospolitej. W tej wirtualnej formie udostępniane są także inne materiały: tekstowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe itp.
 
Autorzy projektu przewidują sukcesywny rozwój Portalu poprzez digitalizację kolejnych zbiorów oraz współpracę z różnymi podmiotami. Wszystko po to, aby poznanie fenomenu świata Kresów było bardziej dostępne, pełne i atrakcyjne.
 
Zapraszamy do odwiedzin i współpracy:

www.kresymuzeum.pl