Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Podstawa prawna: 

 1. UCHWAŁA NR XXXII/532/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia Nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego POBIERZ w DOCX (11.3KB)
 2. UCHWAŁA NR XLIII/731/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustanowienia Nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego POBIERZ w DOCX (46 KB)

Załącznik nr  2 do Uchwały nr XXXII/532/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  z dnia 15 lutego 2021 r. 

Regulamin Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego „Otwarta Przestrzeń Kultury”

§ 1

 1. Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego „Otwarta Przestrzeń Kultury”, zwana dalej „Nagrodą”, przyznawana jest za znaczące osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 2. Ustanowienie Nagrody ma na celu uhonorowanie wybitnych twórców indywidualnych lub zespołów artystycznych, wyłonionych przez jurorów oceniających wykonawców, biorących udział w nowych lub cyklicznych wydarzeniach kulturalnych, organizowanych w formie prestiżowych konkursów, przeglądów, festiwali o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej, mających szczególne znaczenie dla wysokiego poziomu i rozwoju kultury w województwie podkarpackim. 
 3. Nagrodę stanowi gratyfikacja finansowa w kwocie od 3000 zł do 15 000 zł brutto oraz list gratulacyjny. 
 4. Wysokość nagrody ustala każdorazowo odrębną Uchwałą Zarząd Województwa Podkarpackiego, zwany dalej „Zarządem”.

§ 2

 1. Nagroda może być przyznana z własnej inicjatywy Marszałka lub Zarządu.
 2. Nagroda może być przyznana na wniosek uprawnionego przedstawiciela organizatora wydarzenia, w tym:

 1) szkół artystycznych,
2) związków twórczych,
3) organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie kultury,
4) organów administracji rządowej lub samorządowej.

§ 3

 1. Wniosek o przyznanie nagrody należy złożyć nie później niż 30 dni przed planowanym terminem organizowanego przedsięwzięcia.  
 2. Wniosek o przyznanie nagrody powinien być złożony na właściwym formularzu, załączonym do niniejszego Regulaminu, dostępnym na stronie internetowej samorządu województwa podkarpackiego.
 3. Nabór wniosków w ramach niniejszego Regulaminu ma charakter ciągły i nie wymaga ogłoszenia.
 4. Wniosek można wysyłać na adres korespondencyjny: Departament Kultury
  i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Wniosek o nagrodę – Otwarta Przestrzeń Kultury”.
 5. Wniosek można złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wniosek o nagrodę – Otwarta Przestrzeń Kultury”.
 6. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody. 

§ 4 

 1. Złożony wniosek o nagrodę podlega ocenie formalnej, której dokonują pracownicy Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 
 2. Wniosek podlega wykluczeniu z powodu braków formalnych, gdy: 

1) złożony jest na niewłaściwym formularzu (np. samodzielnie zmieniony);
2) nie zawiera wypełnionych wszystkich części formularza;
3) złożony jest przez nieuprawniony podmiot;
4) nie zawiera czytelnych i pełnych danych kontaktowych wnioskodawcy. 

§ 5

 1. W przypadku przyznania nagrody organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do zamieszczenia w materiałach informacyjno-promocyjnych dotyczących wydarzenia znaku graficznego herbu i/lub logo Województwa Podkarpackiego wraz z informacją o ufundowaniu Nagrody przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.
 2. O podjęciu Uchwały w sprawie przyznania nagrody wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie. 
 3. Informacje o laureatach nagród Marszałka publikuje się na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego.

FORMULARZ WNIOSKU O NAGRODĘ "OTWARTA PRZESTRZEŃ KULTURY" POBIERZ W DOCX (15 KB)