Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Rząd ludzi. Trzymają dokumenty

 


 Autor tekstu: Monika Konopka

Autor zdjęć: Anna Magda

Biuro Prasowe UMWP

 

Województwo podkarpackie oraz powiat lubaczowski podpisały umowę, zgodnie z którą od 1 stycznia 2023 roku będą wspólnie prowadzić Muzeum Kresów w Lubaczowie. Umowę w imieniu samorządu województwa podpisali: marszałek Władysław Ortyl i wicemarszałek Piotr Pilch, a w imieniu powiatu lubaczowskiego starosta Zenon Swatek oraz wicestarosta Barbara BroźW podpisaniu umowy uczestniczył także dyrektor lubaczowskiego muzeum – Piotr Zubowski oraz dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego – Robert Godek. 

 

Jak podkreślał podczas konferencji prasowej marszałek Władysław Ortyl, o podpisaniu umowy zdecydował ponadregionalny charakter działalności Muzeum Kresóww Lubaczowie w zakresie ochrony, zabezpieczenia i udostępniania muzealiów, realizowanych prac konserwatorskich, wystaw, edukacji oraz wydarzeń kulturalnych, a także innych działań wpisujących się w misję i strategię rozwoju województwa podkarpackiego.

 

Muzeum Kresów w Lubaczowie jest jednostką powiatową, ale ma naprawdę bardzo ważną misję i oddziaływanie ponadregionalne i stąd też nasza decyzja, do której przygotowywaliśmy się od kilku lat – mówił marszałek Władysław Ortyl.

 

 

O roli lubaczowskiego muzeum oraz skali jego oddziaływania na województwo i kraj mówił starosta lubaczowski Zenon Swatek. Podkreślał on, że jest to dużainstytucja, która składa się tylko siedziby głównej w Lubaczowie, ale ma ona także pod swoim zarządem dwie cerkwie.

 

Dzisiaj jest niezwykle ważny, doniosły dzień dla Lubaczowa, powiatu lubaczowskiego, dzień kiedy uzyskujemy decyzję o współprowadzeniu muzeum przez województwo podkarpackie. Dziękuję zarządowi województwa oraz radnym za podjęcie takiej decyzji – mówił starosta lubaczowski Zenon Swatek.

 

Muzeum Kresów w Lubaczowie jest instytucją dużą i rozbudowaną – obejmuje nie tylko siedzibę główną w Lubaczowie - dawny spichlerz dworski - ale też Zespół Zamkowo-Parkowy w Lubaczowie wraz z Galerią Oficyna i powstającą zabudową skansenowską Parku Historyczno-Etnograficznego „Przygródek – Wspólnota Kultur”. W skład Muzeum Kresów wchodzi także Zespół Cerkiewny w Radrużu (wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i Listę Pomników Historii) oraz Zespół Cerkiewny w Nowym Bruśnie. Muzeum jest istotną instytucją kultury działającą na terenie województwa podkarpackiego równieżw kontekście prowadzonych badań naukowych, kwerend, konferencji i seminariów, a także ochrony dziedzictwa kulturowego. 

 

Na podkreślenie zasługuje także fakt ścisłej współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiegoi Muzeum Kresów w Lubaczowie w zakresie współtworzenia portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej – mówił marszałek Władysław Ortyl.

 

Podpisana umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2027 roku. W ramach ustaleń województwo podkarpackie już od 2023 roku będzie przekazywać co roku Muzeum Kresów w Lubaczowie dotację w wysokości nie niższej niż 650 tys. złotych. Ma być ona przeznaczona w szczególności na działalność merytoryczną czyli m.in. na zabezpieczenie i konserwację zbiorów, katalogowanie i naukowe opracowanie zbiorów, przygotowanie, prezentację i obsługę wystaw, działalność wydawniczą, badawczą, edukacyjną, promocję, zakup muzealiów, a także organizację wydarzeń kulturalnych i popularyzację zbiorów. Z kolei powiat lubaczowski zobowiązał się do corocznej dotacji w wysokości 1,4 mln złotych. 

 

Dzięki tym dodatkowym środkom z budżetu województwa działalność muzeum będzie znacznie bardziej wyeksponowana – powiedział starosta Swatek.

 

Oprócz tych dodatkowych pieniędzy z naszego budżetu, myślimy też o różnych wspólnych działaniach projektowych, w które będziemy chcieli się włączyć – zapewnił marszałek Ortyl.

 

Etapy działań podejmowanych na rzecz współprowadzenia muzeum:

 

Na początku grudnia 2021 r. do Marszałka Województwa Podkarpackiego wpłynęło pismo z prośbą o rozpoczęcie procedury dotyczącej współprowadzenia Muzeum Kresów w Lubaczowie, dla której organem prowadzącym jest powiat lubaczowski. Wstępną wolę przyjęcia przez województwo podkarpackie roli współorganizatora muzeum, zarząd województwa wyraził na posiedzeniu 29 grudnia 2021 r., co zostało potwierdzone na sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu 27 czerwca 2022 r. podjęciem uchwały, w której radni wyrazili wolę na wspólne prowadzenie tej instytucji kultury.

 

Kolejnym krokiem było omówienie oraz ustalenie zasad współprowadzenia instytucji iprzygotowanie stosownej umowy. Na posiedzeniu Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 21 listopada 2022 r. przyjęta została uchwała zawierająca projekt umowy. Następnie uchwała trafiła pod obrady radnych województwa. Ostateczny kształt umowy zaakceptował Sejmik Województwa Podkarpackiego na sesji w dniu 28 listopada 2022 r. 

 

Zwieńczeniem wszystkich podjętych wcześniej procedur jest podpisanie przez województwo podkarpackie oraz powiat lubaczowski umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Kresów w Lubaczowie. 

 

Galeria zdjeć: