Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU IM. WANDY SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE ul. Sokoła 7-9, 35-010 Rzeszów

I. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

1. Wymagania obowiązkowe:

 1. wykształcenie wyższe artystyczne lub humanistyczne,
 2. udokumentowany minimum 5- letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z działalnością kulturalną lub 5 lat prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z kulturą ,
 3. znajomości przynajmniej jednego języka obcego w stopniu pozwalającym na prowadzenie kontaktów służbowych w sferze działalności instytucji,
 4. znajomość zagadnień i problematyki związanej z działalnością Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych oraz zamówień publicznych,
 5. predyspozycje menedżerskie i umiejętność kierowania zespołem,
 6. doświadczenie związane z prowadzeniem projektów kulturalnych, procesu inwestycjnego oraz pozyskiwaniem środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej,
 7. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,
 8. korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 9. niekarlaność za umyślne przestepstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub nieumyślne przestępstwo skarbowe,
 10. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm.)

2. Wymagania dodatkowe, preferowane:

 1. ukończone studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu: zarządzania, zarządzania w kulturze, teatrologii, ekonomii.

II. Informacje o stanowisku i zakres wykonywanych zadań:

1. Dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zostanie powołany na okres 3 sezonów artystycznych, tj. od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2026 r.; wymiar etatu 1/1. Miejscem wykonywania pracy będzie Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie przy ul. Sokoła 7-9, 35-101 Rzeszów.

2. Zakres wykonywanych obowiązków:

 1.  kierownictwo w sprawach finansowych, organizacyjnych, z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej, bhp i ppoż.,
 2. reprezentowanie Teatru na zewnątrz,
 3. nadzór nad kadrą kierowniczą,
 4. zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej i wewnętrznej kontroli finansowej,
 5. nadzór nad majątkiem i mieniem Teatru,
 6. wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń wewnętrznych,
 7. przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów działalności merytorycznej, planów finansowych, sprawozdań, wniosków i informacji,
 8. ustalanie planu finansowego instytucji, czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi,
 9. stwarzanie warunków dla rozwoju zespołu artystycznego, a także podnoszenie kwalifikacji pracowników pionu administracyjnego,
 10. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do pracowników i kandydatów na pracowników Teatru,
 11. utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury oraz właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej.

III. Dokumenty:

1. Obowiązkowe:

 1. oferta kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie wraz z listem motywacyjnym, opatrzone własnoręcznym podpisem,
 2.  życiorys(CV) opatrzony własnoręcznym podpisem,
 3. oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej (zgodnie z wzorem), opatrzone własnoręcznym podpisem,
 4. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych artystycznych lub humanistycznych
 5. kopie dokumentów potwierdzających okres. 5- letniego stażu pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z działalnością kulturalną lub co najmniej 5 – letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej związanej z kulturą,
 6. oświadczenie o znajomości przynajmniej jednego języka obcego,
 7.  kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie związane z prowadzeniem projektów kulturlanych, procesu inwestycjnego oraz pozyskiwaniem środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej
 8.  oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego, nie starszego niż trzy miesiące od terminu ostatecznego składania dokumentów (określonego w pkt. IV. 1.) o stanie zdrowia uczestnika potwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego,
 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem,
 10. oświadczenie kandydata o niekarlaności za umyślne przestepstwo ścigane z oksarżenia publicznego lub nieumyślne przestępstwo skarbowe,
 11.  oświadczenia kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm.),
 12. lkoncepcja funkcjonowania Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie opracowana na okres 3 sezonów artystycznych (zgodnie ze wzorem) opatrzona własnoręcznym podpisem (maksymalnie 10 stron formatu A4)
 13. oświadczenie o zapoznaniu się treścią informacji dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,
 14. oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.

2. Dodatkowe, preferowane:

 1. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, posiadaną wiedzę lub dodatkowe umiejętności opisane w punkcie I. 2. a, w formie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń itp.
 2. kopie opinii, rekomendacji poświadczających posiadane umiejętności i kompetencje.

Wszystkie strony oferty (zapisane i niezapisane) powinny być oznaczone kolejnymi numerami.

IV. Informacje dodatkowe:

1. Ofertę kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie wraz z listem motywacyjnym oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 14 kwietnia 2023 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie” w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 - al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, lub przesłać na adres: Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów al. Łukasza Cieplińskiego 4. Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie będą rozpatrywane. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I - etap sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników, II etap – rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dokonania przez Komisję oceny spełnienia warunków przez uczestników, określonych w ogłoszeniu o konkursie lub stwierdzeniu uchybień lub braków w złożonych ofertach.

3. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidulanie, drogą e-mailowa i telefoniczną.

4. Nieobecność uczestnika podczas rozmowy kwalifikacyjnej traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.

5. Rozpatrzenie ofert nastąpi najpóźniej do dnia 31 maja 2023 r.

6. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie oraz program jego działania w oparciu o koncepcję funkcjonowania dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, o której mowa w pkt III. 1. lit l – zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalność kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.). Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie powoduje niepowołanie na to stanowisko.

7. Szczegółowe informacje, w tym dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych oraz informacje o działalności Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie można uzyskać w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Lubelska 4, pok. 101 lub 103, a także pod numerem tel. 17 743 32 90 lub drogą elektroniczną, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

8. Regulamin pracy Komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

9. Wzory wymaganych dokumentów (oświadczeń oraz programu działania Teatru) dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w zakładce: Zarząd/Konkursy na stanowiska.

Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (docx, 60 KB)

Oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (docx, 14 KB)

Oświadczenie kandydata ubiegającego się o pracę w Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie dotyczące zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (docx, 19 KB)

Oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (docx, 18 KB)

Informacja dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie dotycząca ochrony danych osobowych (docx, 18 KB)

 Program działania (wzór) (docx, 17 KB)

 Regulamin pracy Komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (docx, 16 KB)