Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W PRZEMYŚLU

ul. T. Kościuszki 3, 37-700 Przemyśl

I. Do konkursu, na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

a) Wymagania

1.1 Obowiązkowe:

a) wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

b) minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe, rozumiane jako doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy na podstawie m.in. stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej;

c) znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury;

d) udokumentowane doświadczenie w działalności z zakresu prezentacji sztuki, działalności wystawienniczej i kuratorskiej;

e) znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu;

f) umiejętność zarządzania zespołem ludzkim;

g) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

h) korzystanie z pełni praw publicznych;

i) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

j) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm..).

1.2 Fakultatywne, preferowane:

a) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku humanistycznym lub artystycznym;

b) udokumentowane co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury;

c) ukończone studia, studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu: ekonomii, historii sztuki, zarządzania, zarządzania w kulturze i pokrewnych kierunków;

d) znajomość specyfiki sektora finansów publicznych i/lub w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej;

e) znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;

2. Informacje o stanowisku i zakres wykonywanych zadań:

a) Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu zostanie powołany na okres 3 lat; wymiar etatu: 1/1;

b) miejsce wykonywania pracy: Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. T. Kościuszki 3;

c) kierownictwo w sprawach finansowych, organizacja bhp i ppoż.;

d) koordynowanie realizacji zadań z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej;

e) reprezentowanie Galerii na zewnątrz;

f) nadzór nad kadrą kierowniczą;

g) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej i wewnętrznej kontroli finansowej;

h) nadzór nad majątkiem i mieniem Galerii;

i) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń wewnętrznych;

j) przedstawianie Organizatorowi i innym w miarę potrzeb właściwym instytucjom planów działalności merytorycznej, planów finansowych, sprawozdań, wniosków i informacji;

k) ustalanie planu finansowego instytucji, czuwanie nad racjonalnym
i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i  materiałowymi;

l) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do pracowników i kandydatów na pracowników Galerii;

m) utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury oraz właściwymi organami administracji państwowej i samorządowe

3. Dokumenty

3.1 Obowiązkowe:

a)oferta zawierająca wiosek o przystąpienie do konkursu zawierający motywację kandydowania na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu opatrzony własnoręcznym podpisem;

b) życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;

c) oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej (zgodnie z wzorem) opatrzone własnoręcznym podpisem;

d) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

e) kopie dokumentów potwierdzających okres 10 letniego doświadczenia zawodowego, poprzez dołączenie: świadectw pracy lub/i zaświadczeń pracodawcy o okresie trwania stosunku pracy, umów cywilno-prawnych lub/i zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej;

f) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w działalności z zakresu prezentacji sztuki, w tym działalności wystawienniczej i kuratorskiej, poprzez dołączenie: wykazu zrealizowanych projektów w tym wystawienniczych, przedsięwzięć artystycznych;

g) oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego, nie starszego niż trzy miesiące od terminu ostatecznego terminu składania dokumentów (określonego w punkcie II. 1) o stanie zdrowia uczestnika pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

h) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;

i) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem;

j) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;

k) koncepcja funkcjonowania Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu opracowana na okres 3 lat (zgodnie ze wzorem) opatrzona własnoręcznym podpisem (maksymalnie 10 stron formatu A4, maksymalnie 2500 znaków na stronę) zawierający m.in. następujące elementy:

 • wizję;
 • główne wyzwania;
 • cele strategiczne;
 • cele długoterminowe i krótkoterminowe ze wskazaniem planowanych działań do realizacji oraz wskaźników ich osiągnięcia;
 • koncepcję finansowania działalności Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu;

l) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią informacji dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu;

m) oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.

3.2. Fakultatywne:

a) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie, posiadaną wiedzę lub dodatkowe umiejętności, opisane w punkcie I.1.2 a-e, w formie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń itp. z zastrzeżeniem, że potwierdzenie znajomości języka może być w formie oświadczenia, opatrzonego własnoręcznym podpisem;

b) kopie opinii rekomendacji poświadczających posiadane umiejętności i kompetencje.

Wszystkie strony oferty (zapisane i niezapisane) winny być oznaczone kolejnymi numerami.

II. Informacje dodatkowe

1. Ofertę zawierającą wniosek o przystąpienie do konkursu oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 29 kwietnia 2022 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu” na Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 - Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, lub przesłać na adres: Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów al. Łukasza Cieplińskiego 4. Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie o którym mowa w zdaniu pierwszym nie będą rozpatrywane. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I - etap sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników, II etap – rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dokonania przez Komisję oceny spełnienia warunków przez uczestników, określonych w ogłoszeniu o konkursie lub stwierdzeniu uchybień lub braków w złożonych ofertach.

3. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidulanie.

4. Nieobecność uczestnika podczas rozmowy kwalifikacyjnej podczas rozmowy traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.

5. Rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż do dnia 15 lipca 2022 r.

6. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu oraz program jej działania, w oparciu o koncepcję funkcjonowania Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, o której mowa w pkt 3.1. lit j – zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalność kulturalnej (Dz. U. z 2020, poz. 194 z późn. zm.). Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu powoduje niepowołanie na to stanowisko.

7. Szczegółowe informacje, w tym dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych oraz informacje o działalności Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu można uzyskać w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ul. Lubelska 4, w Rzeszowie pok. 103 a także pod numerem tel. 17 743 30 07 lub drogą elektroniczną pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

8. Regulamin Konkursu zostanie opublikowany na m.in. www.podkarpackie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

9. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w każdym czasie bez podana przyczyny.

10. Wzory wymaganych dokumentów (oświadczeń oraz programu działania Galerii) dostępne są w BIP-ie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w zakładce: Zarząd, w zakładce: Konkursy na stanowiska.

 1. Oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu (docx, 14 KB)
 2. Oświadczenie kandydata ubiegającego się o pracę w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu dotyczące zdolnośi do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (docx, 17 KB)
 3. Oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (docx, 18 KB)
 4. Informacja dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu dotycząca ochrony danych osobowych (docx, 18 KB)
 5. Program działania (wzór) (docx, 16 KB)
 6. Regulamin pracy Komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu (docx, 17 KB)