Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  


Narodowy Instytut Dziedzictwa otworzył nabór do trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Samorząd Dla Dziedzictwa”. Konkurs skierowany jest do samorządów gminnych, które najlepiej wywiązują się z obowiązku opracowywania i wdrażania gminnych programów opieki nad zabytkami, spełniając zapisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Termin naboru: do 31 maja 2022 r. 

Celem Konkursu jest promocja najlepszych praktyk służących ochronie i zachowaniu wartości dziedzictwa kulturowego. Stanowi on także promocję działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy w oparciu o efektywne wykorzystanie potencjału lokalnego dziedzictwa kulturowego. Koordynatorem konkursu w imieniu Generalnego Konserwatora Zabytków jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Do udziału w konkursie zaproszone są samorządy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie w trzech kategoriach:

  1. duże i średnie gminy miejskie (liczące co najmniej 50 tys. mieszkańców),
  2. małe gminy miejskie (liczące poniżej 50 tys. mieszkańców),
  3. gminy miejsko-wiejskie i wiejskie.

Do przesłanek pozwalających na ubieganie się o tytuł Laureata należą: 

  • prawidłowo opracowany gminny program opieki nad zabytkami,
  • realizacja działań i zadań, które służą ochronie i zachowaniu wartości dziedzictwa kulturowego oraz zrównoważonemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu gminy w oparciu o efektywnewykorzystanie potencjału zasobów dziedzictwa kulturowego.

Laureaci oraz wyróżnieni w konkursie otrzymają dyplomy i tablice pamiątkowe. Laureaci konkursu otrzymają nagrody specjalne – wyprodukowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa – filmy ukazujące walory ich dziedzictwa kulturowego do wykorzystania przez gminy w celach promocyjnych. Działania podjęte przez zwycięskie samorządy będą promowane przez Instytut jako dobre praktyki w dziedzinie ochrony zbytków i opieki nad zabytkami. 

Regulamin Konkursu, Formularz zgłoszeniowy oraz Procedura oceny wniosków dostępne są na stronie internetowej Instytutu https://nid.pl/konkursy/samorzad-dla-dziedzictwa/.

Nabór wniosków trwa do 31 maja 2022 r. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:

Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Oddział Terenowy w Rzeszowie, ul. Hetmańska 15, 35-045 Rzeszów