Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego „Znak Kultury” przyznane w 2022 roku

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 394/7913/22 z dnia 7 czerwca 2022 r. przyznał indywidualne i zbiorowe nagrody „Znak Kultury” twórcom, animatorom kultury, regionalistom i zespołom artystycznym za całokształt działalności oraz za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Uchwała Nr 394/7913/22 z dnia 7 czerwca 2022 r.w sprawie przyznania indywidualnych i zbiorowych nagród "Znak Kultury" za całokształ działlaności ora za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (docx, 23,8 KB)

Gala nagród odbędzie się w ostatniej dekadzie czerwca br.


Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

„Znak Kultury”, nagroda za osiągnięcia w działalności twórczej, artystycznej, upowszechnianiu kultury, ochronie materialnego i niematerialnego dziedzictwa narodowego,

Termin składania wniosków upływa 15 kwietnia 2022 roku.

     Wnioski o nagrody należy przesyłać na adres korespondencyjny: Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Wniosek o nagrodę – Znak Kultury”

lub

składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie decyduje o terminowym złożeniu wniosku.

 

Regulacje prawne i formularze wniosków – do pobrania poniżej


Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXII/532/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  z dnia 15 lutego 2021 r.

Regulamin Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego „Znak Kultury”

§ 1

 1. Doroczna Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego „Znak Kultury”, zwana dalej „Znak Kultury”, przyznawana jest za wybitne osiągnięcia oraz działalność artystyczną o szczególnym i prestiżowym znaczeniu dla kultury województwa podkarpackiego.
 2. Przyznawanie nagrody „Znak Kultury” ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie twórców indywidualnych, zespołów artystycznych, związków twórczych, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów za ich twórczą i artystyczną działalność, wkład w rozwój kultury w województwie podkarpackim, upowszechnianie kultury, edukację kulturalną, ochronę materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz promocję polskiej kultury i dziedzictwa kulturowego regionu na arenie krajowej i międzynarodowej.
 3. Nagrodę „Znak Kultury” stanowi gratyfikacja finansowa w kwocie od 5000 zł do 15 000 zł brutto oraz list gratulacyjny.
 4. Wysokość nagrody dla laureatów w danym roku w ramach kwot określonych w ust. 3 ustala Zarząd Województwa Podkarpackiego, zwany dalej „Zarządem”.

§ 2

 1. Nagroda, o której mowa w §1, może być przyznawana jako nagroda indywidualna dla osób fizycznych, a także jako nagroda zbiorowa dla zespołów artystycznych i innych podmiotów z terenu województwa podkarpackiego.
 2. Nagroda może być przyznana z własnej inicjatywy Marszałka lub Zarządu Województwa.
 3. Nagroda może być przyznana także na wniosek uprawnionych przedstawicieli, tj.:

1) instytucji kultury,
2) szkół artystycznych,
3) związków twórczych,
4) organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie kultury,
5) organów administracji rządowej lub samorządowej,
6) co najmniej trzech przedstawicieli niezrzeszonych twórców indywidulanych  z danego środowiska twórczego.

§ 3

 1. Nagroda może być przyznana: 
  1) za całokształt dotychczasowej działalności prowadzonej przez nie mniej niż dziesięć lat. Jedynie w uzasadnionych przypadkach możliwe będzie odstąpienie od powyższego wymogu (tj. np. za wybitne osiągnięcia, wyjątkową sytuację losową itp.); 
  2) za szczególne osiągnięcie o istotnym znaczeniu w dziedzinie kultury dla Województwa Podkarpackiego temu samemu podmiotowi nie częściej niż raz na 3 lata.
 2. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana danemu twórcy tylko jeden raz.
 3. Nagroda nie może być przyznana ponownie za to samo osiągnięcie.

§ 4

Do nagród można zgłaszać osoby zamieszkałe lub wywodzące się z województwa podkarpackiego oraz zespoły, związki twórcze, organizacje pozarządowe z terenu Podkarpacia, wyróżniające się:

1) wybitnym dorobkiem twórczym lub działalnością artystyczną o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,
2) dorobkiem o zasięgu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym w realizacji zadań dotyczących upowszechniania i ochrony regionalnego oraz narodowego, materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
3) znaczącym dorobkiem w sferze kultury, szczególnie związanym z edukacją kulturalną ukierunkowaną na pobudzanie zainteresowań i podejmowanie działań o zasięgu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym.

§ 5

 1. Wnioski o przyznanie nagrody „Znak Kultury” należy składać na formularzu załączonym do niniejszego Regulaminu w terminie wyznaczonym w danym roku  
  w ogłoszeniu o naborze wniosków na przyznanie nagród w dziedzinie kultury pn. „Znak Kultury”, opublikowanym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
 2. Wnioski o nagrody należy przesyłać na adres korespondencyjny: Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Wniosek o nagrodę – Znak Kultury”.
 3. Wnioski można składać w wyznaczonym w ogłoszeniu w danym roku terminie także osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wniosek o nagrodę – Znak Kultury”.
 4. O terminowym złożeniu wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
 5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody.

§ 6

 1. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
 2. Oceny formalnej wniosków dokonuje Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  
  w Rzeszowie.
 3. Wniosek podlega wykluczeniu z powodu braków formalnych, gdy:

1) złożony jest po wyznaczonym w ogłoszeniu terminie;
2) złożony jest na niewłaściwym formularzu (np. samowolnie zmienionym),
3) nie zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania;
4) nie zawiera załączników potwierdzających opis całokształtu dotychczasowej działalności lub informacji o wskazanym szczególnym osiągnięciu, np. w formie dołączanego do wniosku nośnika elektronicznego (płyta CD/DVD lub pendrive), zawierającego uporządkowane portfolio;
5) złożony jest ponownie o nagrodę za całokształt działalności;
6) złożony jest o nagrodę za to samo osiągnięcie, które zostało nagrodzone w latach poprzednich;
7) złożony jest przez nieuprawniony podmiot;
8) nie zawiera wymaganych czytelnych i pełnych danych o kandydacie lub wnioskodawcy.

§ 7

 1. Oceny merytorycznej wniosków o nagrodę „Znak Kultury” dokonuje Komisja Nagród powołana przez Zarząd odrębną uchwałą.
 2. Komisja Nagród wykonuje zadania zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Regulaminem pracy.

§ 8

 1. Wręczenie nagrody „Znak Kultury” odbywa się podczas dorocznej Gali nagród z udziałem Marszałka Województwa Podkarpackiego.
 2. Informacje o laureatach nagród Marszałka publikuje się na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego.

 FORMULARZ WNIOSKU O NAGRODĘ "ZNAK KULTURY" - POBIERZ W DOCX


 Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego „Znak Kultury” przyznane w 2021 roku

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 284/5613/21 z dnia 1 czerwca 2021 r. przyznał indywidualne
i zbiorowe nagrody „Znak Kultury” za całokształt działalności oraz za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Uchwała Nr 284/5613/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 1 czerwca 2021 r.

Gala nagród odbędzie się w ostatniej dekadzie czerwca br.

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz wniosku Znak Kultury.docx)WNIOSEK - ZNAK KULTURY 16 kB