Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Nagroda honorowa „Mecenas Kultury Podkarpackiej” w 2023 roku przyznana


Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał nagrodę honorową „Mecenas Kultury Podkarpackiej” za wsparcie związku twórczego w dziedzinie upowszechniania kultury. Laureatem jest Pan Wiesław Depa, prezes Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Rzeszowie, miłośnik literatury. Udostępnia na potrzeby rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich pomieszczenie w siedzibie spółdzielni PSS, gdzie literaci organizują zebrania i spotkania literackie z udziałem miłośników twórczości podkarpackich poetów i pisarzy zrzeszonych w związku. Wśród czytelników literatury są także seniorzy, osoby niepełnosprawne oraz uchodźcy z Ukrainy.

Nagrodę honorową stanowi list gratulacyjny i statuetka „Mecenas Kultury Podkarpackiej 2023”.

Gala wręczenia nagród odbędzie się 30 czerwca 2023 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.

Uchwała Nr 494/10330/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie przyznania nagrody honorowej (docx, 21,14 KB)


Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego „Mecenas Kultury Podkarpackiej”, nagrody honorowej dla osób fizycznych, przedsiębiorców, instytucji i innych podmiotów prawnych za wspieranie instytucji kultury, twórczości artystycznej, szczególnie działań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, znacząco promujących polską kulturę w kraju i za granicą.

Uchwała Nr 458/9488/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2023 roku (docx, 23 KB)

Termin składania wniosków upływa 15 kwietnia 2023 roku.

Wnioski o nagrody należy przesyłać na adres korespondencyjny:

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Wniosek o nagrodę – Mecenas Kultury Podkarpackiej”

lub

składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie decyduje o terminowym złożeniu wniosku.

Regulacje prawne i formularz wniosku

 1. Uchwała Nr XXXII/532/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia Nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (docx, 20 KB)
 2. Uchwała Nr XLIII/731/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustanowienia Nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (docx, 21 KB)
 3. Uchwała Nr LVI/956/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2022 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/532/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 15.02.2021 r. w sprawie ustanowienia Nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (docx, 17 KB)
 4. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII/532/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 15 lutego 2021 r. wraz z uchwałą zmieniającą Nr XLI/731/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2021 r. - Regulamin Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego „Mecenas Kultury Podkarpackiej” (docx, 30 KB) 
 5. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII/532/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 15 lutego 2021 r. – Wniosek o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego „Mecenas Kultury Podkarpackiej”(docx, 26 KB)

 


Nagroda honorowa Marszałka Województwa Podkarpackiego „Mecenas Kultury Podkarpackiej” przyznana w 2022 roku

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 394/7912/22 z dnia 7 czerwca 2022 r. przyznał nagrodę honorową „Mecenas Kultury Podkarpackiej” za wsparcie instytucji kultury w dziedzinie ochrony dziedzictwa narodowego i realizacji przedsięwzięć kulturalnych. Otrzymali ją:

 1. Sławomir Stępień za długoletnie merytoryczne i rzeczowe wsparcie Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w realizacji przedsięwzięć wystawienniczych,
 2. Mariusz Bodzioch za zaangażowanie w działania na rzecz upowszechniania wiedzy o sztuce i historii miasta Przemyśla i regionu Podkarpacia.

Uchwała Nr 394/7912/22 z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie przyznania nagrody honorowej „Mecenas Kultury Podkarpackiej” za wsparcie instytucji kultury w dziedzinie ochrony dziedzictwa narodowego i realizacji przedsięwzięć kulturalnych (docx, 21,6 KB)

 Gala nagród odbędzie się w ostatniej dekadzie czerwca br.


Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

„Mecenas Kultury Podkarpackiej”, nagroda honorowa dla osób fizycznych, przedsiębiorców, instytucji i innych podmiotów prawnych za wspieranie instytucji kultury, twórczości artystycznej, szczególnie działań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, znacząco promujących polską kulturę
w kraju i za granicą.

Termin składania wniosków upływa 15 kwietnia 2022 roku.

Wnioski o nagrody należy przesyłać na adres korespondencyjny: Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Wniosek o nagrodę – Mecenas Kultury Podkarpackiej”

lub

składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie decyduje o terminowym złożeniu wniosku.

 

Regulacje prawne i formularze wniosków – do pobrania poniżej


Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXII/532/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 15 lutego 2021 r.

Regulamin nagrody honorowej Marszałka Województwa Podkarpackiego „Mecenas Kultury Podkarpackiej”

§ 1

 1. Nagroda honorowa Marszałka Województwa Podkarpackiego „Mecenas Kultury Podkarpackiej”, zwana dalej nagrodą „Mecenas Kultury Podkarpackiej”, przyznawana jest osobom fizycznym, przedsiębiorcom, instytucjom i innym podmiotom za wsparcie instytucji  kultury, indywidualnej lub zbiorowej twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury i ochronę dziedzictwa narodowego, promocję polskiej i regionalnej kultury w kraju i za granicą.
 2. Nagrodę „Mecenas Kultury Podkarpackiej” stanowi statuetka i list gratulacyjny. 
 3. Laureatów nagrody ustala Zarząd Województwa Podkarpackiego, zwany dalej „Zarządem”.

§ 2

 1. Nagroda „Mecenas Kultury Podkarpackiej” może być przyznana z własnej inicjatywy Marszałka lub Zarządu.
 2. Nagroda może być przyznana także na wniosek uprawnionych przedstawicieli, tj.: 

1) instytucji kultury,
2) szkół artystycznych,
3) związków twórczych,
4) organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie kultury,
5) organów administracji rządowej lub samorządowej,
6) twórców indywidulanych oraz zespołów artystycznych działających na terenie województwa podkarpackiego.

§ 3

 1. Wnioski o przyznanie nagrody „Mecenas Kultury Podkarpackiej” należy składać na formularzu załączonym do niniejszego Regulaminu w terminie wyznaczonym w danym roku w ogłoszeniu o naborze wniosków na przyznanie nagród w dziedzinie kultury pn. „Mecenas Kultury Podkarpackiej”, opublikowanym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
 2. Wnioski należy składać w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie na adres korespondencyjny: Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Wniosek o nagrodę - Mecenas Kultury Podkarpackiej”.
 3. Wnioski w wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze terminie można składać również osobiście w Kancelarii Ogólnej mieszczącej się w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wniosek o nagrodę - Mecenas Kultury Podkarpackiej”.
 4. O terminowym złożeniu wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego. 
 5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody.

§ 4 

 1. Złożone wnioski o nagrodę podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. 
 2. Oceny formalnej wniosków dokonuje Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
 3. Wniosek podlega wykluczeniu z powodu braków formalnych, gdy: 

1) złożony jest po wyznaczonym w ogłoszeniu terminie;
2) złożony jest na niewłaściwym formularzu (np. samowolnie zmienionym),
3) nie są wypełnione wszystkie części formularza;
4) złożony jest przez nieuprawniony podmiot; 
5) nie zawiera wymaganych czytelnych i pełnych danych o kandydacie lub wnioskodawcy.

§ 5

 1. Oceny merytorycznej wniosków o nagrody dokonuje Komisja powołana przez Zarząd odrębną uchwałą.
 2. Komisja wykonuje zadania zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Regulaminem pracy.

§ 6

 1. Wręczenie nagród „Mecenas Kultury Podkarpackiej” odbywa się podczas dorocznej Gali nagród z udziałem Marszałka Województwa Podkarpackiego. 
 2. Informacje o laureatach nagród Marszałka publikuje się na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego. 

FORMULARZ WNIOSKU O NAGRODĘ "MECENAS KULTURY PODKARPACKIEJ" POBIERZ W DOCX


Nagroda honorowa Marszałka Województwa Podkarpackiego „Mecenas Kultury Podkarpackiej” przyznana w 2021 roku

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 284/5612/21 z dnia 1 czerwca 2021 r. przyznał po raz pierwszy nagrody honorowe „Mecenas Kultury Podkarpackiej” za wsparcie finansowe instytucji kultury w zakresie realizacji przedsięwzięć kulturalnych i promocję polskiej i regionalnej kultury w kraju i za granicą.

Otrzymali je:

 1. BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.
 2. Van Pur Spółka Akcyjna
 3. ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Laureaci tytułu Mecenas Kultury Podkarpackiej otrzymają statuetkę i list gratulacyjny. Gala nagród odbędzie się w ostatniej dekadzie czerwca br.

Uchwała Nr 284/5612/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 1 czerwca 2021 r.