170508 mkidnProjekt złożony przez Muzeum – Zamek w Łańcucie zostanie dofinansowanie w ramach VIII Osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury PO Infrastruktura i Środowisko. W uroczystości podpisania umowy wziął udział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński, Muzeum-Zamek w Łańcucie reprezentował dyrektor Wit Karol Wojtowicz.

Projekt zgłoszony przez Muzeum – Zamek w Łańcucie to: „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum – Zamku Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII)”. Zakres projektu obejmuje prace remontowe, konserwatorskie i budowlane dwóch obiektów wchodzących w skład Zespołu Zamkowego w Łańcucie, tj. budynku głównego Muzeum oraz Parku otaczającego Zamek.

Muzeum - Zamek w Łańcucie należy do najcenniejszych zespołów rezydencjonalnych w Polsce o szczególnym znaczeniu dla kultury narodowej. Już u schyłku XVII w. uważany był za jedną z piękniejszych siedzib magnackich w Europie. Od 1830 r. do 1939 r. stanowił centrum Ordynacji Łańcuckiej. Jest jednym z najliczniej odwiedzanych muzeów w Polsce. Na tle innych magnackich rezydencji Zamek w Łańcucie wyróżnia się bogactwem zbiorów i zachowanymi założeniami parkowo-pałacowymi, a więc ogrodami, budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi.

Na prace dotyczące budynku głównego składają się następujące zadania: modernizacja zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej; przebudowa i remont wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, modernizacja istniejącej wewnętrznej sieci hydrantowej oraz wykonanie instalacji wentylacji, przebudowa wewnętrznej instalacji c. o. na poziomie piwnic; wykonanie izolacji ścian fundamentowych piwnic Zamku oraz posadzek w obrębie podpiwniczenia; dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej; rekonstrukcja wybranych pomieszczeń na poziomu piwnic; remont i konserwacja stolarki okiennej; remont, konserwacja i miejscowa rekonstrukcja elewacji budynku; remont konserwatorski dziedzińca gospodarczego i dziedzińca wewnętrznego.

Na prace dotyczące Parku składają się następujące zadania: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej; prace remontowo-konserwatorskie i budowlane: alejek, fortyfikacji, wnętrza pod Tarasem Południowym, małej architektury w Parku oraz ogrodzenia Parku wraz z bramami; wykonanie monitoringu terenu Parku; wykonanie sieci wi-fi w Parku.

Całkowity koszt realizacji to: 41,2 mln zł, dofinansowanie wyniesie: 28,5 mln zł.

 

Źródło: http://www.mkidn.gov.pl/…/prawoslawna-diecezja-lubelsko-che…
fot. Danuta Matloch MKiDN