Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Nazwa zadania: „Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów”.

Zadanie uzyskało decyzję Ministra Finansów nr 2/2019 o zapewnieniu finansowania wydatków, znak FG6.4143.40.2019.P.266.PSY z dn. 3 lipca 2019r. zmienioną decyzją Ministra Finansów FG6.4143.11.2020.101.KSF z dn. 1 kwietnia 2020r. w sprawie korekty decyzji Nr 2/2019 Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2019r. Nr FG6.4143.40.2019.P.266.PSY o zapewnieniu finansowania wydatków – kwota zapewnienia 10 000 000,00 zł

W dniu 27.09.2019r została podpisana Umowa Nr I -II.3141.8.2.2019 z dn. 27.09.2019r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Wojewodą Podkarpackim o przekazaniu dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa na realizacje ww. zadania w kwocie 10 000 000,00 zł.

Zadanie składa się z 15 elementów (podzadań) komplementarnych rozmieszczonych na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego, które po ich wykonaniu staną się w pełni funkcjonalne pod względem turystycznym oraz infrastrukturalnym.

 • Zadanie nr 1:„Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne w km około 40+100 strona prawa, wraz z przebudową drogi wewnętrznej i budową miejsc postojowych na terenie pola biwakowego w m. Bereżki”.
 • Zadanie nr 2:„Odtworzenie nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa na odcinku Wołosate w kierunku do gr. państwa” (dwa etapy).
 • Zadanie nr 3:„Przebudowa zjazdu do istniejącego parkingu na Przełęczy Wyżniańskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa w km około 97+050 strona prawa”.
 • Zadanie nr 4:„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa, na odcinku około od km 91+900 do km 92+100 polegająca na budowie pasów ruchu dla pojazdów skręcających na parking na Przełęcz Wyżną”.
 • Zadanie nr 5:„Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa z drogą powiatową 2306R w m. Brzegi Górne w km 94+461 wraz z parkingiem”.
 • Zadanie nr 6:„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa polegająca na budowie miejsc postojowych w sąsiedztwie widocznych z drogi wojewódzkiej Nr 897 atrakcji turystycznej „Bacówka sery owcze” w km około 93+600 strona prawa i „Juchasówka sery owcze” w km około 95+300 strona prawa”.
 • Zadanie nr 7:„Przebudowa parkingu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate - granica państwa w km około 59+466 m. Szczerbanówka”.
 • Zadanie nr 8:„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne polegająca na budowie parkingu z możliwością postoju samochodów ciężarowych oraz osobowych, wyposażonego w miejsce do prowadzenia kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych na działce nr 150 w m. Hoszów w km około 5+080 str. lewa”.
 • Zadanie nr 9:„Pole widokowe przy drodze wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna w km 42+600 str. lewa pomiędzy m. Polana a m. Czarna Górna”.
 • Zadanie nr 10:„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Baligród – Cisna polegająca na budowie parkingu przy rzece San m. Hoczew na odcinku od km około 5+500 do km 5+600 str. lewa”.
 • Zadanie nr 11:„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa polegająca na budowie punktu widokowego w km około 92+800 Przełęcz Wyżna”.
 • Zadanie nr 12:„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa polegająca na budowie ciągu pieszego w rejonie stacji Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej w m. Majdan od km 64+450 do km 65+220 wraz z budową dodatkowego parkingu”.
 • Zadanie nr 13:„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa polegająca na budowie chodnika na odcinku około od km 83+700 do km 84+280 strona prawa”.
 • Zadanie nr 14:„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne polegająca na budowie parkingu na przecięciu drogi wojewódzkiej z niebieskim szlakiem turystycznym w km około 38+060 strona lewa w m. Widełka”.
 • Zadanie nr 15:„Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 893 Lesko – Cisna i Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate - granica państwa w m. Cisna”.
Środki finansowe przewidziane na realizację zadania:
Lata 2019 – 2021
Łącznie: 12 514 736,24 zł
Dotacja BP: 9 751 064,00 zł
BW: 2 763 672,24 zł
 
Walory krajobrazowe, rzeźba terenu, niski poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, bioróżnorodność przy jednoczesnej wysokiej lesistości, niski poziom zaludnienia sprawiają, że Bieszczady są jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów turystycznych. Aby w pełni wykorzystać walory turystyczne tego regionu niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej dostępności komunikacyjnej oraz rozwoju infrastruktury turystycznej. Dla potrzeb odwiedzających Bieszczady winny być modernizowane i budowane drogi oraz realizowana infrastruktura uzupełniająca, w tym budowa zjazdów, chodników, miejsc postojowych, parkingów, punktów widokowych, szczególnie w zakresie umożliwienia dostępu do głównych atrakcji turystycznych. Działanie takie będzie miało kluczowe znaczenie dla wyższej satysfakcji z pobytu oraz poprawy turystycznego wizerunku województwa.
 
Zakładane efekty realizowanych działań:
 • poprawa dostępności i ekspozycji turystycznej terenów, miejsc, obiektów oraz zbiorów mających charakter ogólnopolskich oraz ponadregionalnych atrakcji turystycznych,
 • poprawa turystycznego wizerunku województwa podkarpackiego,
 • rozwój nowych atrakcji turystycznych,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu obszarów Bieszczad.

Projekty realizowane ze środków Budżetu Państwa - info 

Lokalizacja zadań (plik. jpg, rozmiar 87kB)