Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


W związku z pandemią COVID-19 działania podejmowane w 2. fazie realizacji projektu „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY), realizowanego w ramach Programu Interreg Europa na lata 2014-2020, w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 30 listopada 2021 r.
(7. semestr), odbywały się online.

29 września odbyło się Spotkanie podmiotów zainteresowanych rozwojem sieci tras rowerowych oraz szlaków greenways w Województwie Podkarpackim, w którym uczestniczyło 25 osób, w tym interesariusze projektu OUR WAY (szczegółowa informacja została zamieszczona na tej stronie poniżej).

Realizacja aktywności założonych w Planie Działań (Action Planie):

  • samorząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 150/3320/20 z dnia 5 maja 2020 r. przystąpił do opracowania Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030 (RIS). Dokument ten wyznaczać będzie kierunki regionalnej polityki prowadzonej przez Samorząd Województwa w perspektywie do 2030 r. w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości i innowacyjności regionu. Projekt Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030 został przyjęty przez Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 302/5960/21 z dnia 3 sierpnia 2021 r. i skierowany został do konsultacji społecznych. Podczas trwających w dniach od 5 sierpnia do 20 września br. konsultacji społecznych ww. dokumentu swoje uwagi i spostrzeżenia kierowali m.in. przedstawiciele środowisk rowerowych, w tym interesariusze projektu OUR WAY;
  • proces opracowywania regionalnego dokumentu w zakresie kreowania ruchu rowerowego na terenie województwa - Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Podkarpackiego jest w toku. Powołany został Zespół ds. opracowania polityki rowerowej (Zarządzenie nr 46/2021 Marszałka Województwa z dnia 7 lipca 2021 r.). W lipcu br. opracowany został Raport Metodologiczny Polityki Rowerowej Województwa Podkarpackiego oraz koncepcja metodyczna realizacji dokumentu wraz z harmonogramem całego zamówienia. We wrześniu 2021 r. opracowany został projekt dokumentu, a następnie przeprowadzone zostały konsultacje społeczne tego dokumentu, w których wzięli udział m.in. interesariusze projektu OUR WAY;
  • kontynuowany jest proces opracowywania dokumentacji technicznej i projektowej Sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad z włączeniem ich do szlaku rowerowego Green Velo. Cyklicznie odbywały się spotkania z wykonawcami dokumentacji, zorganizowane zostały dwa posiedzenia Komitetu Sterującego tego projektu oraz spotkania zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu. Departament Gospodarki Regionalnej przedstawił propozycje włączenia w opracowywaną dokumentację techniczną rozwiązań stosowanych u Partnerów projektu OUR WAY m.in. liczniki rowerzystów, a także sposób zarządzania trasą, połączeń z lokalnymi pętlami tras rowerowych itp.