Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


W dniu 5 października 2022 r. odbyło się spotkanie Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu OUR WAY, podsumowujące całokształt działań podjętych w ramach projektu OUR WAY we współpracy z Interesariuszami projektu w latach 2018-2022.

Spotkanie odbyło się w formule zdalnej na platformie Cisco Webex Meetings.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy OUR WAY tj. m.in. Fundacji Bieszczadzkiej, deBies Janusz Demkowicz, Stowarzyszenia RoweryRzeszów.pl, Stowarzyszenia Łączy Nas Sanok, personel projektu oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Spotkanie rozpoczęła Pani Danuta Cichoń – Dyrektor Departamentu Gospodarki Regionalnej, która na wstępie podziękowała członkom Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy OUR WAY za uczestnictwo oraz duży wkład, jaki wnieśli w realizację projektu OUR WAY. Podkreśliła ważną rolę i aktywność Interesariuszy podczas konsultacji społecznych dokumentów strategicznych Województwa Podkarpackiego: Strategii Podkarpackie 2030, Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 oraz projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Następnie przedstawione zostały następujące prezentacje:

 • Realizacja projektu OUR WAY w Województwie Podkarpackim w latach
  2018-2022 – Antoni Jeż, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
 • Stan realizacji projektu dot. przygotowania dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” – Łukasz Andres, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
 • Programy transgraniczne w perspektywie 2021-2027 – Marek Rainer, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

W trakcie dyskusji głos zabrał Pan Bogusław Pyzocha – prezes Fundacji Bieszczadzkiej, który poinformował, że w dniu 26 sierpnia 2022 r. Fundacja Bieszczadzka podpisała umowę na realizację zadania Szlak „Zielony Rower” – Greenway Karpaty Wschodnie – reaktywacja, finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, edycja 2022.

Celem projektu jest budowa kadrowych, technologicznych i instytucjonalnych podstaw modernizacji międzynarodowego szlaku dziedzictwa przyrodniczo – historycznego „Zielony Rower” Greenway Karpaty Wschodnie oraz przygotowanie Fundacji Bieszczadzkiej do roli koordynatora szlaku.

W ramach projektu zostanie:

 • zainicjowany innowacyjny w skali Polski program szkoleń i wykształcenie 6 osobowej kadry turystyki rowerowej;
 • zaprojektowany nowy przebieg 12 odcinków tras rowerowych;
 • zorganizowany cykl wycieczek rowerowych na szlaku ZRGKW;
 • utworzona aplikacja mobilna i strona internetowa serwisu informacyjnego umożliwiającego korzystanie ze szlaku bez fizycznego oznakowania w terenie.

W dyskusji wzięli udział również pozostali Interesariusze, m.in.: p. Magdalena Demkowicz – przedstawiciel deBies Janusz Demkowicz (Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe), p. Rafał Grela – Stowarzyszenie RoweryRzeszów.pl, Pan Grzegorz Wilusz – Stowarzyszenie Łączy Nas Sanok, którzy przedstawili swoje spostrzeżenia z udziału w wizytach studyjnych w ramach projektu OUR WAY w Hiszpanii, Irlandii oraz w konferencji końcowej projektu, która odbyła się w Brukseli w dniach 27-28.09.2022 r.

W ramach podsumowania spotkania Pani Dyrektor – Danuta Cichoń przedstawiła prezentację na temat propozycji projektów złożonych przez Województwo Podkarpackie w ramach ogłoszonych naborów w programach:

 • Interreg Europa Środkowa 2021-2027,
 • Interreg Europa 2021 – 2027,
 • Fundusze EOG i Norweskie,
 • SMP-COSME-2021-TOURSME,
 • Program Ramowy Horyzont Europa (HORIZON).

Kończąc spotkanie Pani Dyrektor serdecznie podziękowała wszystkim członkom Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy OUR WAY za działalność i zainteresowanie dalszą współpracą z Województwem Podkarpackim poprzez przekształcenie RGI OUR WAY w grupę doradczo-ekspercką. Po zakończeniu projektu OUR WAY członkowie tej grupy nadal będą wspomagać Województwo Podkarpackie swoim doświadczeniem, wiedzą, pomysłami w zakresie rozwoju tras greenways, w tym tras rowerowych.

 

Prezentacja - realizacja projektu OUR WAY w Woj. Podkarpackim

 

Podsumowanie aktywności Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu OUR WAY

 

Wykaz nowych projektów złożonych przez Woj. Podkarpackie w 2022 roku

 

Stan realizacji projektu dot. przygotowania dokumentacji do rozbudowy sieci tras rowerowych na terenie Bieszczad