Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


W dniu 13 grudnia 2022 r. Komitet Monitorujący Programu Interreg Europa 2021-2027 wybrał warunkowo 72 projekty do dofinansowania, wśród których znalazł się projekt „Dane satelitarne i Infrastruktura Danych Przestrzennych (SDI) dla zarządzania regionalnego opartego na dowodach” (SATellite data and Spatial Data InFrAstruCTures for an evidence-based regIONal governance”) akronim: SATSDIFACTION, w którym Województwo Podkarpackie jest partnerem.

23 lutego 2023 r. lider projektu – Region Wenecja Euganejska (Włochy) poinformował, że zakończony został proces wyjaśnień/uzupełnień ze Wspólnym Sekretariatem (Instytucja Zarządzająca Interreg Europa) i projekt został ostatecznie zaakceptowany.

Głównym celem projektu ulepszenie i rozwój polityk publicznych w zakresie wykorzystywania infrastruktury danych przestrzennych (SDI) i danych satelitarnych poprzez wymianę wiedzy
i doświadczeń pomiędzy regionami o zróżnicowanym poziomie zaawansowania.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 marca 2023 r. do 31 maja 2027 r.

Całkowity budżet projektu wynosi 1 745 965 EUR, w tym budżet dla Województwa Podkarpackiego: 208 000  EUR.

Partnerami projektu są:

  1. Region Wenecja Euganejska – Włochy – Lider projektu,
  2. Województwo Podkarpackie – Polska,
  3. Region Bazylikata – Włochy,
  4. Autonomiczny Region Azorów – Portugalia,
  5. Instytut Studiów Społecznych, Ekonomicznych i Politycznych – Region Waloński – Belgia,
  6. Region Oksytania – Francja,
  7. Miasto Ryga – Łotwa.
  8. Stowarzyszenie NEREUS (Sieć Europejskich Regionów Wykorzystujących Technologie Kosmiczne) – Belgia – partner doradczy.

Projekt jest projektem „miękkim”, który służyć ma wymianie doświadczeń i wdrażaniu uzyskanej wiedzy dla poprawy sytuacji w każdym z regionów partnerskich w obszarze, którym zajmuje się projekt.

W związku z realizacją założeń projektu każdy z Partnerów projektu ma za zadanie powołać Regionalną Grupę Roboczą Interesariuszy (RSG), która wspierać będzie realizację projektu.

Wnioski i obserwacje wypracowane w trakcie projektu, podczas wizyt studyjnych i spotkań międzyregionalnych mają służyć poprawie w zarządzaniu Wojewódzkim Programem przeciwdziałania zmianom klimatu i skutkom tych zmian z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii i gospodarki w obiegu zamkniętym.

 logo projektu Satsdifaction