Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


W dniu 13 grudnia 2022 r. Komitet Monitorujący Programu Interreg Europa 2021-2027 wybrał warunkowo 72 projekty do dofinansowania, wśród których znalazł się projekt „Zrównoważone obszary chronione jako kluczowa wartość dla dobrobytu człowieka” (Sustainable protected areas as a key value for human well-being), akronim: GREENHEALTH, w którym Województwo Podkarpackie jest partnerem.

17 lutego 2023 r. lider projektu – Region Murcja z Hiszpanii poinformował, że zakończony został proces wyjaśnień/uzupełnień ze Wspólnym Sekretariatem (Instytucja Zarządzająca Interreg Europa) i projekt został ostatecznie zaakceptowany.

Głównym celem projektu jest uczynienie regionów UE bardziej odpornymi na różnorodność biologiczną m.in. przez poprawę zarządzania europejskimi obszarami chronionymi oraz wzmocnienie powiązań między ochroną różnorodności biologicznej, a zdrowiem i dobrostanem ludzi.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 marca 2023 r. do 31 maja 2027 r.

Całkowity budżet projektu wynosi 1 745 776 EUR, w tym budżet dla Województwa Podkarpackiego: 200 527 EUR.

Partnerami projektu są:

  1. Wspólnota Autonomiczna Regionu Murcji, Generalna Dyrekcja Środowiska Naturalnego – Hiszpania – Lider projektu,
  2. Województwo Podkarpackie – Polska,
  3. Instytucja Publiczna Zarządzająca Chronionymi Obszarami Przyrodniczymi Okręgu Dubrownik-Neretwa – Chorwacja,
  4. Północne i Zachodnie Zgromadzenie Regionalne – Irlandia,
  5. Okręg Samorządowy Preszów – Słowacja,
  6. Rezerwat przyrody Kullaberg, Rada Administracyjna Okręgu Scania – Szwecja,
  7. Federacja EUROPARC – Niemcy – partner doradczy.

Projekt jest projektem „miękkim”, który służyć ma wymianie doświadczeń i wdrażaniu uzyskanej wiedzy dla poprawy sytuacji w każdym z regionów partnerskich w obszarze, którym zajmuje się projekt.

W związku z realizacją założeń projektu każdy z Partnerów projektu ma za zadanie powołać Regionalną Grupę Roboczą Interesariuszy (Local Living Lab), która wspierać będzie realizację projektu.

Wnioski i obserwacje wypracowane w trakcie projektu, podczas wizyt studyjnych i spotkań międzyregionalnych mają służyć zmianie sposobu zarządzania Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.

logo projektu Greenhealth