W związku z przystąpieniem do realizacji usługi doradztwa z zakresu dostępności planowanej w ramach Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych informuję, że usługa będzie realizowana w ramach indywidualnego wsparcia doradczego dla gmin w odpowiedzi na konkretny problem/zagadnienie z zakresu dostępności w rewitalizacji zgłoszone przez gminę poprzez Formularz zapotrzebowania na usługę doradztwa, których rozwiązanie jest istotne z punktu widzenia prawidłowej i sprawnej realizacji zadań związanych z rewitalizacją. 

Czytaj dalej...

Podczas identyfikacji problemu/zagadnienia, które ma być przedmiotem doradztwa należy mieć na względzie cel usługi którym jest wzmocnienie zdolności samorządów do uwzględniania tematyki dostępności zarówno w programowaniu strategicznym (w tym w strategiach rozwoju, programach rewitalizacji), planowaniu przestrzennym, jak i przygotowywania i realizacji projektów rewitalizacyjnych zgodnie ze standardami określonymi w Programie Dostępność Plus 2018-2025, a także czas przeznaczony na doradztwo dla jednej gminy.

 

<Najczęściej zadawane pytania>

Czy do uczestnictwa w usłudze można zgłosić więcej niż jedną osobę?

Do uczestnictwa w usłudze doradztwa można zgłosić więcej niż jedną osobę z gminy wypełniając Formularz zapotrzebowania na usługę doradztwa i przesyłając go na adres: dgr@podkarpackie pl oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Czy wiążące jest wskazanie w Formularzu zakresów tematycznych i terminów określonych przez gminy w ankiecie przeprowadzonej w styczniu br.?

Ankieta przesłana do gmin w styczniu br. służyła wstępnej identyfikacji i oczekiwaniom gmin w obszarze doradztwa w związku z planowanym postępowaniem na usługę doradztwa. Natomiast przedmiotem realizowanej usługi doradztwa powinien być konkretny problem/kwestia zidentyfikowane przez gminę, biorąc pod uwagę zakres i cel doradztwa, wskazanych w Formularzu zapotrzebowania na usługę doradztwa, których rozwiązanie jest istotne z punktu widzenia realizowanych przez gminę zadań związanych z dostępnością w rewitalizacji.

Jaki jest czas przeznaczony na doradztwo dla 1 gminy?

Zgodnie z Regulaminem korzystania z usługi doradztwa w zakresie dostępności przez gminy maksymalny czas doradztwa przewidziany dla 1 gminy wynosi 1 godzinę zegarową, co należy mieć na uwadze określając zakres problemu/zagadnienia zgłaszanego do doradztwa. Do 1 godziny zegarowej świadczonej usługi doradztwa nie jest wliczany czas na przygotowanie się eksperta do doradztwa (np. analiza dokumentów) ani czas konieczny do przygotowania przez niego wniosków, zaleceń i rekomendacji dla gminy z przeprowadzonej usługi.

W jakim terminie należy przesłać Formularz zapotrzebowania na usługę doradztwa?

Obecnie trwa nabór gmin do usługi doradztwa z zakresu dostępności, która odbywać się będzie na bieżąco w okresie trwania umowy z Wykonawcą do 7 grudnia 2021r.

Jednak z uwagi na fakt, iż realizacja przedmiotowej usługi przewidziana jest w maksymalnym wymiarze do 9 godzin w miesiącu, zasadne jest jak najszybsze dokonanie zgłoszenia przez gminę w kontekście skorzystania z usługi w danym miesiącu.

Czy przedmiotem doradztwa ma być konkretny temat?

Przedmiotem doradztwa powinien być konkretny problem/kwestia z zakresu dostępności w rewitalizacji zgłoszone przez gminę do doradztwa opisane w sposób, który pozwoli ekspertowi zidentyfikować istotę zgłoszonego zagadnienia, a w konsekwencji na odpowiednie przygotowanie się do doradztwa skutkujące rozwiązaniem danego problemu, jak również przedstawieniem odpowiednich wniosków i rekomendacji dla gminy.

Czy usługa doradztwa jest kontynuacją szkoleń z dostępności, które odbyły się w 2020r.?

Szkolenia z dostępności, które odbyły się w 2020r. zostały przeprowadzone w ramach spotkań edukacyjnych i były przeznaczone zarówno dla gmin, których programy znajdują się w Wykazie Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego jak również do gmin, które planują realizację zadań rewitalizacyjnych w przyszłości.

Natomiast doradztwo eksperckie z dostępności będzie realizowane w ramach indywidualnego wsparcia doradczego mającego na celu rozwiązanie konkretnego problemu/zagadnienia i skierowane będzie wyłącznie do gmin, których programy znajdują się w Wykazie Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego.

Czy w ramach usługi doradztwa będzie dokonywana ocena dostępności treści internetowych oraz czy będzie prowadzone szkolenie dotyczące tworzenia dostępnych dokumentów?

Usługa doradcza nie obejmuje szkoleń i warsztatów, jak również oceny spełnienia standardów dostępności treści internetowych. Natomiast podczas realizacji usługi możliwe będzie uzyskanie informacji na temat zasad tworzenia, monitorowania oraz modyfikowania strony internetowej, zgodnie ze standardami WCAG 2.1.