Otwórz/zamknij mapę strony

Miniatura artykułu

Miniatura artykułu

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:
1. Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich
2. Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 986 w m. Ostrów

1. „Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich Nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków”.

rfil 114 mln

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Nabór wniosków do pierwszego etapu trwał do 30 września 2020 roku.

Przyznane wsparcie przez Prezesa Rady Ministrów:                              100 000 000,00 zł

Szacowany koszt inwestycji wg Województwa Podkarpackiego:              114 479 000,00 zł

Zakładane efekty:

Likwidacja szkód powodziowych na DW: 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach pozwoli na poprawę komunikacyjności na terenie WP, przywróci dostępność mieszkańców do ośrodków gminnych oraz infrastruktury szkolnej. Zadanie ograniczy objazdy spowodowane zamknięciami dróg, zapewni prowadzenie agroturystyki i polepszy dostępność obecnie ograniczonych obszarów województwa.

2. Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 986 w m. Ostrów

rfil 25 mln

Drugi nabór wniosków do RFIL trwał do 28 grudnia, w ramach tego naboru złożono stosowny wniosek na ww. zadanie. Prezes Rady Ministrów w dniu 31 marca 2021 r. wyłonił inwestycje strategiczne i kluczowe dla rozwoju Województwa Podkarpackiego, na które przyznano dofinansowanie:

Przyznane wsparcie przez Prezesa Rady Ministrów: 25 000 000,00 zł

Szacowany koszt inwestycji wg Województwa Podkarpackiego: 40 000 000,00 zł

Zakładane efekty:
Lata realizacji to czerwiec 2021-grudzień 2027.
Głównym celem realizacji projektu jest poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej środkowo-zachodniej części Województwa Podkarpackiego w ruchu drogowym oraz usprawnienie komunikacji w regionie. Inwestycja ułatwi transport do zakładów pracy znajdujących się w pobliżu autostrady A4 w pow. ropczycko-sędziszowskim. Poprawie ulegnie również dostępność komunikacyjna regionu stwarzająca możliwość otwarcia nowych terenów inwestycyjnych tj. zakładów i miejsc pracy.

flaga i godlo na www

Nazwa zadania: „Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów”
 
Zadanie uzyskało decyzję Ministra Finansów nr 2/2019 o zapewnieniu finansowania wydatków, znak FG6.4143.40.2019.P.266.PSY z dn. 3 lipca 2019r. zmienioną decyzją Ministra Finansów FG6.4143.11.2020.101.KSF z dn. 1 kwietnia 2020r. w sprawie korekty decyzji Nr 2/2019 Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2019r. Nr FG6.4143.40.2019.P.266.PSY o zapewnieniu finansowania wydatków – kwota zapewnienia 10 000 000,00 zł
W dniu 27.09.2019r została podpisana Umowa Nr I -II.3141.8.2.2019 z dn. 27.09.2019r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Wojewodą Podkarpackim o przekazaniu dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa na realizacje ww. zadania w kwocie 10 000 000,00 zł.
 
Zadanie składa się z 15 elementów (podzadań) komplementarnych rozmieszczonych na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego, które po ich wykonaniu staną się w pełni funkcjonalne pod względem turystycznym oraz infrastrukturalnym.
 
- Zadanie nr 1:„Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne w km około 40+100 strona prawa, wraz z przebudową drogi wewnętrznej i budową miejsc postojowych na terenie pola biwakowego w m. Bereżki”.
- Zadanie nr 2:„Odtworzenie nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa na odcinku Wołosate w kierunku do gr. państwa” (dwa etapy).
- Zadanie nr 3:„Przebudowa zjazdu do istniejącego parkingu na Przełęczy Wyżniańskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa w km około 97+050 strona prawa”.
- Zadanie nr 4:„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa, na odcinku około od km 91+900 do km 92+100 polegająca na budowie pasów ruchu dla pojazdów skręcających na parking na Przełęcz Wyżną”.
- Zadanie nr 5:„Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa z drogą powiatową 2306R w m. Brzegi Górne w km 94+461 wraz z parkingiem”.
- Zadanie nr 6:„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa polegająca na budowie miejsc postojowych w sąsiedztwie widocznych z drogi wojewódzkiej Nr 897 atrakcji turystycznej „Bacówka sery owcze” w km około 93+600 strona prawa i „Juchasówka sery owcze” w km około 95+300 strona prawa”.
- Zadanie nr 7:„Przebudowa parkingu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate - granica państwa w km około 59+466 m. Szczerbanówka”.
- Zadanie nr 8:„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne polegająca na budowie parkingu z możliwością postoju samochodów ciężarowych oraz osobowych, wyposażonego w miejsce do prowadzenia kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych na działce nr 150 w m. Hoszów w km około 5+080 str. lewa”.
- Zadanie nr 9:„Pole widokowe przy drodze wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Wołkowyja – Czarna w km 42+600 str. lewa pomiędzy m. Polana a m. Czarna Górna”.
- Zadanie nr 10:„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Baligród – Cisna polegająca na budowie parkingu przy rzece San m. Hoczew na odcinku od km około 5+500 do km 5+600 str. lewa”.
- Zadanie nr 11:„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa polegająca na budowie punktu widokowego w km około 92+800 Przełęcz Wyżna”.
- Zadanie nr 12:„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa polegająca na budowie ciągu pieszego w rejonie stacji Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej w m. Majdan od km 64+450 do km 65+220 wraz z budową dodatkowego parkingu”.
- Zadanie nr 13:„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa polegająca na budowie chodnika na odcinku około od km 83+700 do km 84+280 strona prawa”.
- Zadanie nr 14:„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne polegająca na budowie parkingu na przecięciu drogi wojewódzkiej z niebieskim szlakiem turystycznym w km około 38+060 strona lewa w m. Widełka”.
- Zadanie nr 15:„Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 893 Lesko – Cisna i Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate - granica państwa w m. Cisna”.
 Do końca 2020 roku zakończono realizację wszystkich podzadań (od Nr 1 do Nr 14) – za wyjątkiem podzadania Nr 15, którego zakończenie rzeczowe zaplanowano do końca 2021 roku.
 
Środki finansowe przewidziane na realizację zadania:
Lata 2019 – 2021
Łącznie: 12 534 874,64 zł
Dotacja BP: 9 751 064,00 zł
BW: 2 783 810,64 zł
 
Walory krajobrazowe, rzeźba terenu, niski poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, bioróżnorodność przy jednoczesnej wysokiej lesistości, niski poziom zaludnienia sprawiają, że Bieszczady są jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów turystycznych. Aby w pełni wykorzystać walory turystyczne tego regionu niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej dostępności komunikacyjnej oraz rozwoju infrastruktury turystycznej. Dla potrzeb odwiedzających Bieszczady winny być modernizowane i budowane drogi oraz realizowana infrastruktura uzupełniająca, w tym budowa zjazdów, chodników, miejsc postojowych, parkingów, punktów widokowych, szczególnie w zakresie umożliwienia dostępu do głównych atrakcji turystycznych. Działanie takie będzie miało kluczowe znaczenie dla wyższej satysfakcji z pobytu oraz poprawy turystycznego wizerunku województwa.
 
Zakładane efekty realizowanych działań:
 • poprawa dostępności i ekspozycji turystycznej terenów, miejsc, obiektów oraz zbiorów mających charakter ogólnopolskich oraz ponadregionalnych atrakcji turystycznych,
 • poprawa turystycznego wizerunku województwa podkarpackiego,
 • rozwój nowych atrakcji turystycznych,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu obszarów Bieszczad.

Projekty realizowane ze środków Budżetu Państwa - info

 
Załączniki:
Pobierz plik (Bieszczady.jpg)Lokalizacja zadań87 kB

Województwo Podkarpackie od grudnia 2012 r. realizuje projekt nr RPPK.02.01.00-18-008/12 „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim”.

Przedmiotem projektu są dostawy:

 • dwóch trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych
 • dwóch dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych
 • jednego dwuczłonowego spalinowego zespołu trakcyjnego

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 Infrastruktura techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

CELE PROJEKTU

Zasadniczym celem projektu jest poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej, jak również jakości, efektywności i konkurencyjności transportu kolejowego w województwie podkarpackim. Zakup nowego taboru kolejowego przyniesie wymierne korzyści w postaci:

 • zwiększenia niezawodności transportu kolejowego;
 • poprawy dostępności środków komunikacji kolejowej dla osób niepełnosprawnych;
 • zwiększenia komfortu podróży oraz zapewnienia maksymalnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa podróżnych;
 • zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko poprzez dostosowanie oddziaływania kolei na środowisko do poziomu wymaganego przez prawo, redukcji niektórych uciążliwości związanych z koleją, np. hałasu czy spalin
 • poprawy dostępności regionów peryferyjnych do połączeń kolejowych wraz ze stałym wzrostem liczby pasażerów;
 • zapewnienia sprawnego, szybkiego i komfortowego sposobu przemieszczania się dla mieszkańców, turystów, uczestników imprez kulturalnych i sportowych;
 • zwiększenia liczby pasażerów korzystających z transportu zbiorowego.

ZAKRES RZECZOWY

Wszystkie zakupione w ramach projektu pojazdy będą się charakteryzowały następującymi danymi technicznymi:

 • maksymalna prędkość jazdy 160 km/h dla pojazdów trójczłonowych, oraz 120 km/h dla pozostałych;
 • jednoprzestrzenne wnętrze w układzie siedzeń zapewniających maksymalne wykorzystanie pojemności wnętrza;
 • dynamiczny system informacji pasażerskiej;
 • system monitoringu;
 • Wi-Fi;
 • system łączności pasażer-maszynista;
 • system klimatyzacji;
 • automat biletowy;
 • dostęp i specjalnie przygotowane miejsca dla osób ograniczonych ruchowo (w tym niepełnosprawnych);
 • miejsca przeznaczone do przewozu rowerów.

Zgodnie z założeniami projektu dwuczłonowe elektryczne pojazdy o pojemności 260 miejsc każdy będą kursowały na linii nr 68 (Przeworsk- Stalowa Wola Rozwadów) a trójczłonowe elektryczne pojazdy o pojemności 320 miejsc każdy na linii nr 91 (Kraków- Przemyśl). Dwuczłonowy pojazd spalinowy o pojemności 260 miejsc ogółem kursował będzie na linii nr 71 w relacji Rzeszów- Tarnobrzeg-Stalowa Wola Rozwadów (Lublin).

Producentami taboru są:

 • jeden dwuczłonowy spalinowy zespół trakcyjny produkcji konsorcjum firm Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. i ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A.
 • dwa dwuczłonowe elektryczne zespoły trakcyjne produkcji NEWAG S.A.
 • dwa trójczłonowe elektryczne zespoły trakcyjne produkcji PESA Bydgoszcz S.A.

Ostatni pojazd został dostarczony w listopadzie 2014 r.

Projekt: „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim"
Beneficjent: Województwo Podkarpackie
Całkowita wartość projektu: 64 457 069,30 zł
Wartość dofinansowania z EFRR: 53 236 371,05 zł
Czas realizacji: grudzień 2012 r. – grudzień 2014 r. 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego