Logo Our WayWojewództwo Podkarpackie zaprasza do udziału w regionalnej konferencji on-line pn.: „Learning from experience”, organizowanej w związku z realizacją projektu „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY), dofinansowanego z Programu Interreg Europa 2014-2020. Konferencja odbędzie się 25 lutego 2021 r., w godz. 12:00 – 14:30. Czytaj więcej ...

Miniatura artykułu: WiZZ Air wylądował w Jasionce   

Our Way26 listopada 2020 r., z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu OUR WAY odbyło się w formule online, za pośrednictwem platformy Cisco Webex Meetings. Tematem spotkania było omówienie prowadzonych działań podczas piątego semestru realizacji projektu OUR WAY oraz innych aktywności związanych z turystyką rowerową.

Our WayW dniu 12 listopada 2020 r. odbyło się 5.spotkanie Komitetu Sterującego Projektu OURWAY.
Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 spotkanie to odbyło się już po raz drugi w formule online, tym razem za pośrednictwem platformy Microsoft Teams Meeting. Spotkanie prowadziła Pani Cristina Durán Torres Fontes – przedstawiciel Lidera Projektu – Regionu Murcja z Hiszpanii.

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 993 na odcinku Pielgrzymka-Nowy Żmigród, to kolejna już inwestycja drogowa samorządu województwa, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Dziś, w Pielgrzymce dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy informującej o inwestycji.  Samorząd województwa reprezentowali wicemarszałek Piotr Pilch oraz przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz.

200715pka

200710 s19Drogowcy rozpoczęli dziś prace na ostatnim odcinku, powstającej na północ od Rzeszowa, drogi S-19.  Chodzi o 8-kilomterowy fragment z Sokołowa Małopolskiego do Kamienia. W fazę realizacji weszła też południowa część szlaku. Podpisano umowę na budowę odcinka Rzeszów Płd – Babica. 

image002

 

Województwo Podkarpackie od 2016 r. realizuje projekt nr w ramach naboru wniosków nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-001/16 pn. „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego”

Przedmiotem projektu jest dostawa :
- pięć trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych;
- dwa czteroczłonowe elektryczne zespoły trakcyjne;
- dwa dwuczłonowe spalinowe zespoły trakcyjne;

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa: Infrastruktura komunikacyjna.
Działanie: Infrastruktura kolejowa.
Nazwa beneficjenta: Województwo Podkarpackie.
Okres realizacji projektu: od 2016-10-20 do 2018.
Wartość projektu ogółem: 157 721 670,00 zł.
Wydatki kwalifikowalne – dofinansowanie: 128 165 000,00 zł, w tym:
wkład UE - 108 940 250,00 zł, budżet państwa - 19 224 750,00 zł.
Wydatki niekwalifikowalne – wkład własny - 29 556 670,00 zł

CELE PROJEKTU

Głównym celem Projektu jest poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego w ruchu kolejowym oraz poprawa jakości oferowanych usług transportowych poprzez zakup nowego taboru kolejowego. Przedmiotem projektu jest zakup 9 zespół trakcyjnych:
2 spalinowych i 7 elektrycznych , które będą wykorzystywane do realizacji wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich. Zakup nowego taboru umożliwi zastąpienie przestarzałych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz uzupełni tabor w zakresie spalinowych zespołów trakcyjnych. Tym samym projekt przyczyni się do podniesienia standardu podróżowania transportem kolejowym. Ponadto przyczyni się on do wzrostu udziału taboru będącego własnością województwa w kolejowych przewozach pasażerskich. Zakupione pojazdy będą spełniać wymagane prawem normy techniczne
i bezpieczeństwa. Ponadto zakup nowoczesnego taboru będzie stanowił odpowiedź na konieczność dostosowania transportu dla osób niepełnosprawnych. Zakupione pojazdy zostaną wyposażone w windy/pochylnie oraz miejsca specjalnie zabezpieczone dla pasażerów o ograniczonych możliwościach poruszania się. Nowoczesny standard planowanych do zakupu pojazdów zostanie zapewniony również poprzez zamontowanie System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Ze względu na ochronę środowiska w pojazdach zostanie zastosowany system zamkniętych WC. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zmniejszania negatywnego oddziaływania transportu na środowisko. Zastosowanie przy produkcji pojazdów nowych, lekkich materiałów, wysokiej sprawności zespołów napędowych, zintegrowanej automatyki wspomaganej systemami teleinformatycznymi zwiększy efektywność funkcjonowania pojazdów pod kątem energetycznym. Zakup taboru kolejowego stanowi istotne przedsięwzięcie z punktu widzenia dalszego zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Dzięki inwestycji kolej będzie się umacniać jako alternatywny i komfortowy środek transportu na terenie województwa podkarpackiego.

Zakup nowego taboru kolejowego przyniesie wymierne korzyści w postaci:
• zwiększenia niezawodności transportu kolejowego;
• zwiększenie na terenie województwa obsługi połączeń nowoczesnymi pojazdami spełniającymi normy UE ;
• poprawy dostępności środków komunikacji kolejowej dla osób niepełnosprawnych;
• zwiększenia komfortu podróży oraz zapewnienia maksymalnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa podróżnych;
• zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko poprzez dostosowanie oddziaływania kolei na środowisko do poziomu wymaganego przez prawo, redukcji niektórych uciążliwości związanych z koleją, np. hałasu czy spalin ;
• poprawy dostępności regionów peryferyjnych do połączeń kolejowych wraz ze stałym wzrostem liczby pasażerów;
• zapewnienia sprawnego, szybkiego i komfortowego sposobu przemieszczania się dla mieszkańców, turystów, uczestników imprez kulturalnych i sportowych;
• zwiększenia liczby pasażerów korzystających z transportu zbiorowego.

ZAKRES RZECZOWY

Zakupione w ramach projektu pojazdy będą posiadały i charakteryzowały się następującymi parametrami technicznymi:
• maksymalna prędkość jazdy 160 km/h dla pojazdów trójczłonowych i czteroczłonowych
• maksymalna prędkość jazdy zespołów spalinowych 120 km/h ;
• jednoprzestrzenne wnętrze w układzie siedzeń zapewniających maksymalne wykorzystanie pojemności wnętrza;
• dynamiczny system informacji pasażerskiej;
• system monitoringu;
• Wi-Fi;
• system łączności pasażer-maszynista;
• system klimatyzacji;
• automaty biletowe;
• dostęp i specjalnie przygotowane miejsca dla osób ograniczonych ruchowo (w tym niepełnosprawnych);
• miejsca przeznaczone do przewozu rowerów.

Producentami taboru są:
- dwóch dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych firma Newag S.A. Nowy Sącz
- siedmiu elektrycznych zespołów trakcyjnych firma PESA Bydgoszcz S.A.

Ostatni pojazd zostanie dostarczony w 2018 r.

W dniu 15 kwietnia 2020r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 670). Rozporządzenie weszło w życie 16 kwietnia 2020r.

W zakresie szczegółowych informacji na temat programów pomocowych udzielających pomocy w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaprasza na stronę:

200422 rozmwoaPandemia sparaliżowała wiele dziedzin życia. Samorząd województwa jednak robi wszystko aby inwestycje, które rozpoczęto i zaplanowano mogły przebiegać bez zakłóceń.

200414 mostNowy most na Wisłoce w Mielcu już po tzw. próbie obciążeniowej. Niezbędne i wymagane testy wykonawca przeprowadził tuż przed świętami Wielkiej Nocy.