Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Projekty stypendialne skierowane do uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów: Poddziałanie: 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych  - szkolnictwo zawodowe.

Serwis Programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych Województwa Podkarpackiego