Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Program pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego

Samorząd Województwa Podkarpackiego od roku akademickiego 2014/2015 realizuje program pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego, który jest skierowany do studentów.

Program pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego ma na celu wspieranie stałego podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców województwa podkarpackiego oraz rozwój szkolnictwa wyższego w regionie i jest realizowany ze środków własnych Województwa Podkarpackiego.

Stypendia przysługują studentom pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych podejmującym naukę po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Ponadto kandydaci do stypendium muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  1. podjęcie studiów w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego,
  2. uzyskanie co najmniej 75% punktów z egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka – zdanego na poziomie rozszerzonym.

Szczegółowe warunki oraz tryb i terminy postępowania przy udzielaniu pomocy stypendialnej dla studentów, określa Regulamin programu stypendialnego przyjmowany corocznie uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.

Program dla studentów jest jedną z kilku form wsparcia zdolnej młodzieży z terenu województwa podkarpackiego, jaką oferuje Samorząd Województwa Podkarpackiego.


Dokumenty do pobrania:


Artykuły:

Nabór wniosków o stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2021/2022

Zatwierdzono listę rankingową wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2021/2022