Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Zdjęcie budynku w słoneczny dzień

 


Ponad trzysta tysięcy złotych – taka kwota trafi do kieszeni podkarpackich studentów. Wszystko za sprawą programu stypendialnego Marszałka Województwa Podkarpackiego. W tym roku 100 studentom pierwszego roku ma zostać przyznane minimum 3 tys. złotych na osobę.

 

Program „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego, na rok akademicki 2022/2023” jest skierowany do studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych podejmujących studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Jego celem jest wspieranie stałego podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców województwa podkarpackiego oraz rozwój szkolnictwa wyższego w regionie.

 

Kandydaci do stypendium muszą spełniać łącznie następujące warunki:

 

  • podjęcie studiów w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego,
  • uzyskanie co najmniej 75% punktów z egzaminu maturalnego z jednego
    z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka – zdanego na poziomie rozszerzonym.

 

W przypadku matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB) punkty zostaną przeliczone na procenty w następujący sposób (P – uzyskany %): P= [(ilość uzyskanych punktów) : (max ilość punktów możliwych do uzyskania na maturze odpowiednio IB lub EB)] x 100%.

 

Stypendium może otrzymać student, który złoży do Marszałka Województwa Podkarpackiego następujące dokumenty:

 

  1. wypełniony, kompletny i podpisany wniosek, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2022/2023,
  2. kserokopię świadectwa dojrzałości, stwierdzoną za zgodność kopii
    z oryginałem przez szkołę, w której je uzyskano lub przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata,
  3. zaświadczenie z właściwego dziekanatu o statusie studenta,
  4. oświadczenie o podjęciu studiów po raz pierwszy.

 

Wnioski można składać od 17 października 2022 r. do 28 października 2022 r.

 

Regulamin programu stypendialnego można znaleźć w zakładce: Stypendia dla studentów