Otwórz/zamknij mapę strony

Miniatura artykułuZarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2021 r. pn. Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę.

 

 

 

Rodzaj zadań:

W ramach konkursu ofert dofinansowanie mogą uzyskać zadania mające na celu wspieranie inicjatyw propagujących kulturę naukową poprzez upowszechnianie osiągnięć naukowych oraz wspieranie i wykorzystywanie potencjału twórczego środowisk naukowych i propagujących naukę.
Zadania w ramach konkursu ofert obejmują organizację przedsięwzięć popularyzujących naukę, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznego zastosowania osiągnięć naukowych, ukazania pozytywnej roli postępu technologicznego, prezentacji rozwiązań innowacyjnych w obrębie różnych dziedzin naukowych, promowania walorów i możliwości rozwojowych województwa (np. osiągnięć naukowych z dziedziny lotnictwa czy kosmonautyki), a także idei powstania na terenie woj. podkarpackiego Podkarpackiego Centrum Nauki. Zadania będą realizowane poprzez organizację wydarzeń mających formę m.in.: festiwali naukowych, pikników naukowych, konkursów, przeglądów, wykładów, spektakli naukowych, przy czym preferowane będzie łączenie form w ramach realizowanego zadania oraz zapewnienie komplementarności zadania z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty.
Z uwagi na sytuację wywołaną epidemią COVID-19 proponowane przedsięwzięcia muszą być realizowane z uwzględnieniem aktualnych, na dzień realizacji działania, wytycznych rządowych i sanitarnych, zwłaszcza w przypadku udziału w proponowanych przedsięwzięciach większej grupy osób. Za realizację wydarzeń, zgodnie z w/w wytycznymi, odpowiedzialność i skutki ewentualnych uchybień czy nieprawidłowości ponosi Oferent.

Wysokość dotacji i termin realizacji zadania:

Na realizację zadań, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 50 000 zł.
Maksymalna kwota dotacji dla jednego zadania wynosi 10 000 zł.
Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę.
Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 lipca 2021 r., a zakończy nie później niż 15 grudnia 2021 r.

Termin składania ofert:

Oferty należy składać do 19 kwietnia 2021 roku, osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od 730-1800, wtorek - piątek 730-1530, bądź listownie, za pośrednictwem poczty, kuriera, itp., wysyłając na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Edukacji, Nauki i Sportu
al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert w dziedzinie nauki”
lub w formie elektronicznej w postaci podpisanego i zeskanowanego wniosku w formacie PDF na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Podmiot, który złożył ofertę w wersji elektronicznej jest zobowiązany do dostarczenia w ciągu 7 dni od dnia zakończenia naboru, papierowej wersji oferty, podpisanej w odpowiednich miejscach, na adres wskazany powyżej. W obu przypadkach decyduje data nadania oferty do Urzędu. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w możliwie najszybszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 60 dni, licząc od dnia zakończenia naboru ofert. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Zasady przyznawania dotacji:

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ubiegania się o dotację zawarte są w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2021 r. pn. Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 263/5212/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 marca 2021r.

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego