Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

SZOOP będzie konsultowany

Zarząd województwa przyjął projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego czyli w skrócie SZOOP.
Dokument jak sama nazwa wskazuje jest uszczegółowieniem i rozwinięciem zapisów poszczególnych osi priorytetowych Programu. Zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów, typach beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania.
Dokument zawiera również załączniki.
Tabela transpozycji określa w jaki sposób Priorytety inwestycyjne określone w programie zostały podzielone na działania i poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych – tłumaczy marszałek Władysław Ortyl.
Zgodnie z zapisami ustawy wdrożeniowej z dnia 11 lipca 2014 roku dokument ten przygotowywany jest i przyjmowany przez Instytucję Zarządzającą programem operacyjnym a kolejno zatwierdzany w zakresie kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący RPO.
Liczymy na udział partnerów społeczno-gospodarczych w konsultacjach Projektu SZOOP. Mamy nadzieje, że dokument ten jest na tyle dobrze przygotowany aby po sprawnych i merytorycznych konsultacjach ogłosić kolejne konkursy jeszcze w tym kwartale – dodał marszałek.
Oddział komunikacji i promocji RPO