Miniatura artykułu: Miniatura artykułu: Marszałek Ortyl o wynikach kontroli w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie

 

Kontrola wykazała uchybienia i zlecono działania pokontrolne. Najważniejsze jest to, że szpital pracuje normalnie – powiedział marszałek Władysław Ortyl podczas briefingu prasowego, w czasie którego przedstawił główne wnioski, jakie płynął z kontroli przeprowadzonej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

W spotkaniu z mediami wraz z marszałkiem Władysławem Ortylem wzięli udział wicemarszałek Piotr Pilch oraz Teresa Pawluś, dyrektor Departamentu Kontroli UMWP.

Pacjenci szpitala są pod dobrą opieką i to jest dla nas najważniejsze – mówił wicemarszałek Piotr Pilch, zaznaczając, że zarząd województwa co tydzień na swoim posiedzeniu pochyla się nad sprawami placówki.

Poniżej zamieszczamy dla Państwa komunikat prasowy, prezentujący zarówno główne wyniki kontroli, która odbyła się w szpitalu w listopadzie i w grudniu 2020 roku, jak i zalecenia pokontrolne z niej wypływające. 

Rzeszów 17.02.2021

 

KOMUNIKAT PRASOWY - WYNIKI KONTROLI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

W KLINICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA W RZESZOWIE

 

Kontrolę w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie wszczęto uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego z 20 października 2020 r., rozpoczęła się 12 listopada 2020 r. i trwała do 18 grudnia 2020 r. (tzn. w tym czasie zespół kontrolny miał prawo do pozyskiwania dokumentów i żądania wyjaśnień od jednostki kontrolowanej). Postępowanie kontrolne formalnie zakończyło się 16 lutego br. –
w dniu doręczenia wystąpienia pokontrolnego KSW nr 1. Okres, który był objęty kontrolą to styczeń-październik 2020 r. Zespół kontrolny składał się z pracowników Departamentu Kontroli i Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Kontrolujący kontrolę przeprowadzali zdalnie z uwagi na warunki epidemii. Zakres kontroli obejmował:

 • realizację zapisów umowy łączącej Kliniczny Szpital Wojewódzkim nr 1 z Uniwersytetem Rzeszowskim o udostępnienie jednostek organizacyjnych Szpitala
 • politykę kadrową, w tym obsadzanie stanowisk kierowników klinik w Szpitalu
 • analizę sytuacji w Klinice Okulistyki
 • prawidłowość postępowania z dokumentami zawierającymi dane i informacje medyczne

Główne wyniki kontroli:

 • uchybienia formalne w zakresie przechowywania i ewidencjonowania umowy zawartej między szpitalem a Uniwersytetem świadczące o nieładzie dokumentacyjnym i braku należytej staranności
 • braki w zakresie efektywnego i skutecznego przepływu informacji pomiędzy dyrektorem szpitala
  a zespołami Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Kliniki Onkologii Klinicznej
  , na co wskazują okoliczności zatrudnienia w Szpitalu kierowników ww. klinik
 • zawarcie umowy z lekarzem na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii ogólnej
  i onkologicznej było związane z wykonywaniem działalności leczniczej szpitala i było niezależne od obsadzenia stanowiska kierownika kliniki, nastąpiło po przeprowadzeniu przez szpital konkursu ofert – lekarz ten mógł być wprowadzony do zespołu Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej jako lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych
 • późniejszej wyłonienie tego lekarza w konkursie na kierownika Kliniki ogłoszonym przez Uniwersytet było związane z wykonywaniem działalności dydaktycznej i badawczej (Zgodnie z art. 91 ustawy o działalności leczniczej jednostką organizacyjną wykonującą działalność dydaktyczną i badawczą, będącą oddziałem, kieruje ordynator albo inny lekarz kierujący (Regulamin organizacyjny Szpitala nie przewiduje funkcji ordynatora - ustawa dopuszcza możliwość kierowania oddziałem przez innego lekarza niebędącego ordynatorem jeśli wynika to z regulaminu). Osobą odpowiedzialną za działalność dydaktyczną
  i badawczą w takiej jednostce jest kierownik Kliniki – kompetencje tych funkcji i wynikająca z ich pełnienia odpowiedzialność co do zasady nie dublują się, są to dwa odrębne stanowiska, ale dopuszczalne jest łącznie ich przez jedną osobę co jest stosowane we wszystkich przypadkach w podkarpackich szpitalach klinicznych. Lekarza kierującego odpowiadającego w całości za zarządzanie oddziałem powołuje podmiot leczniczy,
  a kierownik Kliniki wyłaniany jest przez Uniwersytet w drodze konkursu).
 • kandydat wskazany przez Uniwersytet Rzeszowski w drodze konkursu spełniał kryteria wymagane przez umowę o udostępnianie jednostek organizacyjnych, a jego wybór został zaakceptowany przez po. dyrektora szpitala
 • kandydat wskazany przez uniwersytet łączył funkcję lekarza kierującego oddziałem z funkcją kierownika kliniki
 • Uniwersytet Rzeszowski nie ogłaszał konkursu na kierownika Kliniki Onkologii Klinicznej
 • stanowisko to zostało obsadzone przez lekarza zatrudnionego przez szpital, co nakładało odpowiedzialność za działalność leczniczą – skoro uniwersytet nie wskazał w drodze konkursu kandydata do objęcia tego stanowiska, który byłby odpowiedzialny za działalność dydaktyczną
  i badawczą, to szpital mógł zatrudnić innego lekarza kierującego w celu zapewnienia prawidłowej pracy oddziału
 • zatrudniony lekarz nie podjął pracy w szpitalu i wypowiedział umowę o pracę, którą rozwiązano
  z zachowaniem okresu wypowiedzenia
 • niewielki stopień realizacji sposobu obsadzania stanowisk kierowników klinik przyjętego
  w regulaminie organizacyjnym oraz umowie zawartej z uniwersytetem
 • brak należytej staranności i nieład dokumentacyjny w zakresie przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych jednak stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości nie skutkują nieważnością postępowania
 • udostępnienie dokumentacji medycznej z naruszeniem art. 26 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta
  i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • brak należytej staranności przy dokonywaniu kontroli dowodów księgowych dotyczących świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz braki dokumentacyjne w tym zakresie

 

Wnioski dotyczące Kliniki Okulistyki i kształcenia rezydentów zostały sformułowane
w wyniku kontroli Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP):

 • jednostka spełnia formalne warunki akredytacyjne do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie okulistyki
 • jednostka nie zapewnia wymaganej kadry zatrudnionych specjalistów w dziedzinie okulistyki mogących pełnić funkcję kierownika specjalizacji wskutek przeprowadzonych zmian kadrowych
 • w Klinice Okulistyki występuje konflikt personalny, który nie służy dobrej realizacji szkolenia specjalizacyjnego
 • nie zapewniono w jednostce należytego nadzoru nad przebiegiem szkolenia i jego dokumentowaniem – nie pracowała komisja odpowiedzialna za ocenę jakości kształcenia powołana zarządzeniem dyrektora w 2014 r., brak działania w szpitalu, komisji realizującej nadzór nad szkoleniem specjalizacyjnym uniemożliwia rozstrzygnięcie konfliktu i podjęcie mediacji
 • szkolenie specjalizacyjne jest realizowane z opóźnieniami (dotyczy kursów specjalizacyjnych oraz wykonywanych zabiegów i procedur) – trzeba jednak uwzględnić długie przerwy związane z macierzyństwem przynajmniej u 8 rezydentek oraz deklarowanie bardzo zróżnicowanej liczby asyst i wykonań zabiegów i procedur od zupełnego braku lub pojedynczych do nawet kilkudziesięciu)
 • należy umożliwić nadrobienie zaległości i udostępnić blok operacyjny do szkolenia, lekarz rezydent może być szkolony w zakresie chirurgii oka, ale o tempie wdrażania w ten zakres decyduje kierownik kliniki i kierownicy specjalizacji oceniający całościowe zaangażowanie w pracę kliniki
 • dokumentacja szkolenia zarówno elektroniczna, jak i papierowa nie była prowadzona przez lekarzy rezydentów systematycznie

Kluczowe zalecenia pokontrolne:

 • zapewnienie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem postanowień umowy z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz efektywnego systemu komunikacji i wymiany informacji z Uniwersytetem
 • dokumentowanie z należytą starannością przebiegu postępowania konkursów ofert, dostosowanie postanowień regulaminu w tym zakresie, stosowanie terminów umożliwiających uczestniczenie
  w nich jak największej liczbie wykonawców oraz ustalanie wartości zamówienia na usługi zgodnie
  z ustawą o działalności leczniczej
 • powierzanie funkcji pełniącego obowiązki kierownika kliniki osobie posiadającej prawo wykonywania zawodu lekarza, wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach związanych z nagłym zwolnieniem stanowiska kierownika lub gdy kierownik nie ma możliwości pełnienia swej funkcji
 • podjęcie działań mających na celu obsadzanie stanowisk osobami łączącymi funkcję lekarza kierującego oddziałem z funkcją kierownika kliniki zgodnie z regulaminem organizacyjnym oraz umową zawartą z Uniwersytetem
 • wzmożenie nadzoru nad ochroną dokumentacji medycznej oraz udostępnianie dokumentacji medycznej wyłącznie podmiotom i w okolicznościach wskazanych przepisami prawa
 • wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad jakością szkolenia lub zaktywizowanie komisji do realizacji takiego nadzoru
 • wszystkim szkolącym się w Klinice Okulistyki lekarzom rezydentom zapewnienie opieki kierownika specjalizacji poprzez dostosowanie liczby miejsc szkoleniowych i kadry zatrudnionych specjalistów
 • w ustalaniu terminów staży i kursów lekarzy rezydentów zachowanie drogi służbowej i wskazanej przez Konsultanta Krajowego procedury
 • umożliwienie uzupełnienia wykazanych zaległości szkoleniowych, w tym udostępnienie bloku operacyjnego do szkolenia oraz zapewnienie nadzoru specjalisty podczas dyżurów medycznych pełnionych przez rezydentów
 • uzupełnienie braków przez rezydentów w dokumentacji papierowej i elektronicznej
 • przestrzeganie obowiązku bieżącego aktualizowania przepisów wewnętrznych w zakresie obiegu
  i kontroli dokumentów

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie przekazał do CMKP we wskazanym terminie
10 lutego br. informację o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych, która została także przedłożona zarządowi województwa. Do projektu wystąpienia pokontrolnego Urzędu Marszałkowskiego, szpital nie wniósł zastrzeżeń. Raport CMKP jest w całości przytoczony w wystąpieniu pokontrolnym. We wszystkich kwestiach będących przedmiotem ostatnich doniesień medialnych oraz wątpliwości radnych związanych z KSW nr 1, które nie były objęte zakresem zakończonej kontroli, zostanie przez Zarząd Województwa wszczęte odrębne postępowanie kontrolne w KSW nr 1. Te kwestie to m.in. wypowiedzenie umów prof. Gutkowskiemu, rozwiązanie umów z sekretarką medyczną i pielęgniarką z Kliniki Okulistyki, prawidłowość gospodarowania mieniem województwa w ramach umów najmu, działanie Izby Przyjęć i Kliniki Gastroenterologii, dezorganizacja Kliniki Okulistyki w okresie październik/listopad oraz przeprowadzanie w grudniu ub. r., konkursów ofert na udzielanie świadczeń medycznych.

Treść wystąpienia pokontrolnego jest dostępna w trybie udostępnienia informacji publicznej. Radni Województwa otrzymali treść wystąpienia oraz przedłożony Zarządowi raport CMKP wraz z informacją
o wdrożeniu zaleceń. Szpital ma 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego na przedłożenie informacji o realizacji zaleceń pokontrolnych.

Foto Aleksandra Gorzelak – Nieduży

Video Mateusz Romankiewicz

Biuro prasowe UMWP