Debata nad raportem o stanie województwa, sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok, wotum zaufania i absolutorium dla zarządu – te kwestie absorbowały radnych województwa podczas czerwcowej sesji sejmiku. Po raz kolejny lokalny parlament obradował zdalnie.

Zanim radni przeszli do kwestii budżetu i raportu, sesja rozpoczęła się od tematu, który stał się najbardziej pilny dla mieszkańców regionu w ostatnich dniach. Chodziło o sytuację w wielu miejscach regionu po gwałtownych ulewach i burzach, jakie przetoczyły się nad Podkarpaciem. Marszałek Ortyl rozpoczął od podziękowań dla wojewody i służb mundurowych za sprawność działania w trudnym dla mieszkańców regionu czasie.

To sytuacja dramatyczna i musimy się tym zająć. Nadzwyczajny zarząd już dziś na ten temat obradował. Na wojewódzkich drogach mamy około 100 mln złotych strat. Doraźnie musimy wyasygnować kwotę 5 mln złotych na zabezpieczenie, a potem ruszyć z remontami m.in. na osuwiskach. Są to kwoty dotyczące dróg wojewódzkich, nie mówiąc o gminnych czy powiatowych. Chcemy zwolni z wkładu własnego gminy, które korzystają z środków FOGR. Zachowaliśmy też część środków, które chcemy przekazać dla samorządów – stwierdził marszałek.

Marszałek Ortyl już zapowiedział, że w najbliższym czasie odbędzie się nadzwyczajna sesja sejmiku, aby podjąć kolejne decyzje finansowe ws. pomocy dla samorządów dotkniętych przez ulewy, burze i powodzie.

Poszukujemy też możliwości wsparcia przedsiębiorców którzy ucierpieli, jak np. w Przeworsku – podkreślał gospodarz województwa.

O sytuacji w regionie mówił także wicemarszałek Piotr Pilch, który w różnych miejscach regionu oglądał dokonane przez wodę zniszczenia.

Zwartą informację o szkodach i podtopieniach z ostatnich dni przedstawiła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart – Ta sytuacja jest bezprecedensowa. W przypadku tych zdarzeń, które miały miejsce 26 i 27 czerwca nie było możliwości jakichkolwiek działań. Małe potoczki, które mają zwykle 30 centymetrów teraz stawały się ogromną niszczącą falą. Trudna sytuacja jest w powiatach przemyskim, przeworskim, łańcuckim, rzeszowskim oraz jasielskim. - Najtrudniejsza sytuacja jest w miejscowości Trzcinica w powiecie jasielskim, gdzie 4 metrowa fala zalała 200 domów, niszcząc dorobek życia. Już uruchomiliśmy dwie transze pomocy, z której w tej chwili korzysta co najmniej 1200 rodzin z terenu województwa. Strat w infrastrukturze nie jesteśmy w stanie na razie oszacować, bo nie wszędzie można już dotrzeć– mówiła wojewoda Leniart. Dziękowała jednocześnie służbom mundurowym oraz samorządom – Państwa pomoc pokazała obywatelom, że nie są sami – zauważyła wojewoda. Podkreślała także wielość działań przeciwpowodziowych podejmowanych na terenie regionu - Po raz pierwszy użyty był nowy polder w miejscowości Siedleczka, który powinien zapełniać się przez 3 dni, a był pełny w półtorej godziny. Gdyby tego zbiornika nie było Kańczuga albo Przeworsk mogłyby tonąć w wodzie – mówiła wojewoda Ewa Leniart.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają w tych trudnych czasach – podsumował tę część sesji przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz.

Kolejnym elementem sesji była prezentacja „Raportu o stanie województwa za rok 2019”, przygotowanego przez zarząd województwa. W myśl ustawy o samorządzie województwa jest on podstawą do dyskusji o stanie regionu.

Ten raport to 314 stron, a ukazuje w pigułce, jakie inicjatywy, decyzje i działania Zarządu Województwa Podkarpackiego rozwijają województwo. Raport prezentuje jak realizacja polityk, programów i strategii oraz uchwał sejmiku województwa wpłynęła na rozwój regionu, przekładając się na korzystne wskaźniki, w różnych sferach i dziedzinach obejmujących zakres działania Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz wywierając wpływ na całe spektrum funkcjonowania regionu – mówił w czasie sesji marszałek Władysław Ortyl.

Prezentując raport marszałek Ortyl podkreślał stały rozwój regionu.

Podkarpackie konsekwentnie się rozwija. Wystarczy spojrzeć na kilka konkretnych wskaźników, aby uświadomić sobie kierunki i tendencje tych przemian. Jednym z wyznaczników jest wartość dodana brutto, czyli wartość wszystkich wyrobów i usług wytworzonych przez wszystkie podmioty, pomniejszona o koszty związane z ich wytworzeniem. W 2018 r. na Podkarpaciu wyniosła ona 72 421 mln zł, dzięki czemu zajęliśmy 9. miejsce w kraju. Była ona wyższa niż w roku 2017 o 7,4%. W skali kraju wzrost ten wyniósł 6,0% - zauważył marszałek Ortyl. - W regionie możemy pochwalić się wysokim na tle kraju udziałem nakładów wewnętrznych na działalność B+R (badania + rozwój od red.) w PKB. W 2017 wskaźnik intensywności prac B+R, czyli udział nakładów na B+R w PKB, kształtował się u nas na poziomie 1,03%, dzięki czemu zajęliśmy 4. pozycję wśród polskich regionów. Korzystniej, niż w Polsce, przedstawiała się na Podkarpaciu sytuacja w zakresie struktury nakładów wewnętrznych na działalność B+R. W 2018 r. w 83,1% ponoszone były one przez sektor przedsiębiorstw, podczas gdy średnia krajowa wynosiła w tym zakresie 66,1%. Wynik ten plasował województwo podkarpackie na 1. miejscu w kraju – sukcesy regionu wyliczał marszałek Władysław Ortyl.

Tworzymy warunki dla rozwoju konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki. Rozwijana jest działalność Podkarpackiego Centrum Innowacji, Podkarpackiego Funduszu Rozwoju, w RARR realizowane są programy start-upowe, tworzony jest Inkubator Biznesowy Europejskiej Agencji Kosmicznej – mówił marszałek Ortyl. - Poprawiają się warunki rozwoju społeczno -gospodarczego, co wszyscy widzimy poprawia się dostępność komunikacyjna regionu, infrastruktura wodno-kanalizacyjna. Cały czas inwestujemy w system ochrony zdrowia, sprawnie kontraktujemy środki z RPO WP 2014-2020. Współpracujemy z innymi regionami w skali Polski oraz na poziomie europejskim. Oczywiście wiele jest jeszcze do zrobienia – chociażby w kwestii naszych inteligentnych specjalizacji. Wciąż mamy bardzo niski wskaźnik przedsiębiorczości, to pozostaje dla nas największym wyzwaniem – zauważył marszałek Ortyl, podkreślając, że wiele w tej sferze pozostaje do zrobienia.

Szczegóły raportu oraz wskaźniki realizacji Strategii rozwoju województwa w czasie sesji przedstawił Paweł Wais dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP. O raporcie mówiła także wicemarszałek Ewa Draus. Później radni województwa wzięli udział w debacie, wyrażając głosy aprobaty, ale i uwagi krytyczne, dotyczące między innymi dostępności komunikacyjnej niektórych części regionu.

W debacie głos zabrali radni: Bogdan Romaniuk, Krzysztof Feret, Andrzej Nepelski, Andrzej Szlęzak, Andrzej Ćwierz, Piotr Tomański oraz członkowie zarządu województwa.

Debatę zwieńczyło głosowanie nad wotum zaufania dla Zarządu Województwa Podkarpackiego. Radni zdecydowaną większością głosów udzielili go zarządowi (24 za, 0 przecwi i 4 wstrzymujące).

Czerwcowa sesja była także momentem prezentacji oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego województwa za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

Wykonanie budżetu województwa podkarpackiego za 2019 rok zaprezentował gospodarz regionu marszałek Władysław Ortyl.

Budżet miał na celu optymalne wykonanie zadań zarządu województwa - rozpoczął swe wystąpienie marszałek Ortyl.

Dochody budżetu województwa podkarpackiego za 2019 rok wyniosły 1.158,3 mln złotych i były wyższe niż zaplanowana na ten rok kwota 1.157,3 mln zł. Z kolei wydatki budżetu województwa wyniosły 1.056,8 mln zł, co stanowi 87,4% planowanych wydatków, wobec planowanej kwoty 1.208,6 mln. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 600,3 mln zł co stanowi 56,8 % wydatków ogółem. Z kolei wydatki majątkowe czyli inwestycyjne to kwota 456,5 mln zł czyli 43,2 % wydatków ogółem – mówił marszałek Ortyl - Najwyższa kwota, bo aż 534,5 mln zł, czyli 50,6% wykonanych wydatków dotyczyła transportu i łączności. Są to pieniądze na drogi wojewódzkie, kolej, dopłaty do ulgowych biletów autobusowych.

Ponad 80 mln złotych zostało spożytkowanych na zadania z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a ponad 75 mln złotych zainwestowanych zostało na ochronę zdrowia. Prawie 56 mln złotych województwo wydatkowało na zadania z zakresu oświaty i wychowania, ponad 27 mln złotych na pomoc społeczną, a kolejne niemal 46 mln złotych na zadania w zakresie polityki społecznej, między innymi realizację zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz dotacje dla Zakładów Aktywności Zawodowej.

Najwyższy udział w wydatkach inwestycyjnych stanowią wydatki na inwestycje na drogach wojewódzkich, w kwocie prawie 332 mln zł, tj. 72% tego rodzaju wydatków. Z tych pieniędzy realizowano wieloletnie inwestycje drogowe przy udziale środków UE, na co wydatkowano ponad 292 mln zł. Do użytku oddano ponad 31 km przebudowanych dróg oraz 13 km chodników przy drogach wojewódzkich.

W 2019 roku zakończono kilka inwestycji wieloletnich, wśród nich znalazły się:

 1. budowa obwodnicy Strzyżowa w ciągu DW 988 – 64,3 mln zł,

 2. budowa DW 835 od węzła A4 "Przeworsk" do DK 94 (Gwizdaj) – 5,1 mln zł,

 3. rozbudowa DW 881 (most przez Wisłok w m. Czarna) – 15,1 mln zł,

 4. budowa obwodnicy Kolbuszowej i Werynia w ciągu DW 875 – 39,5 mln zł,

 5. przebudowa/rozbudowa DW 875 odc. Werynia - Sokołów Małopolski – 10,5 mln zł,

 6. przebudowa/rozbudowa DW 835 (most przez San w Ubieszynie) – 11,7 mln zł,

 7. budowa obwodnicy Lubaczowa w ciągu DW 866 – 24,6 mln zł,

 8. budowa obwodnicy Kolbuszowej w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp.– 8,2 mln zł,

 9. budowa odcinka DW 992 pomiędzy DK 28 a DK 73 (łącznik w Jaśle) – 25,5 mln zł,

W trakcie realizacji pozostaje dziesięć wieloletnich inwestycji drogowych. Duże pozycje w wydatkach majątkowych województwa to także:

 • dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - 43,1 mln zł,

 • dotacje dla instytucji kultury - 14,2 mln zł,

 • modernizacja taboru kolejowego - 6,8 mln zł,

- dotacje na inwestycje innych jednostek samorządu terytorialnego – 12,3 mln zł,

- dotacje na inwestycje dla beneficjentów RPO WP – 12,7 mln zł, a także dotacje na inwestycje dla uczelni wyższych – 1,7 mln zł.

Na tle innych województw plasujemy się w połowie stawki – na 7 miejscu pod względem inwestycji wśród 16 regionów w Polsce, na 6 miejscu pod względem wykonania budżetu – podkreślał marszałek Władysław Ortyl.

Po zaprezentowaniu sprawozdania radni wzięli udział w krótkiej dyskusji nad zaprezentowanym wykonaniem budżetu, podkreślając rolę środków samorządu województwa w rozwoju wielu dziedzin życia regionu, między innymi ochrony zdrowia oraz realizacji zadań przez samorządy innych szczebli.

Bardzo dziękuję za wszystkie uwagi, to państwa rola, aby nasze działania recenzować, nie wystawiamy sobie laurki, ukazujemy nasze działania – podkreślał marszałek.

Po dyskusji nastąpiło głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego. Zarząd otrzymał absolutorium bez głosu sprzeciwu.

Panie marszałku proszę przyjąć serdeczne gratulacje – podsumował wyniki głosowania przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz.

Podczas sesji radni podjęli także uchwałę o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie regionu. Na ten cel z budżetu województwa radni przyznali 4,1 mln złotych. Zdecydowali także o podjęciu uchwał dotyczących programów stypendialnych dla zdolnych uczniów z Podkarpacia.

Aleksandra Gorzelak -Nieduży
Foto Monika Konopka
Video Sebastian Kieszkowski
Biuro Prasowe UMWP