190412 tarnow

O planowanej współpracy na najbliższe lata, realizacji wspólnych projektów, w tym organizowaniu przewozów regionalnych oraz inwestycjach drogowych, rozmawiali marszałkowie województw podkarpackiego i małopolskiego. Okazją do rozmów było wspólne posiedzenie zarządów dwóch regionów, które odbyło się w Tarnowie.

Samorządowcy po obu stronach widzą potrzebę bliższej współpracy. Dwa regiony łączy nie tylko rozbudowana sieć komunikacyjna – drogi i koleje, ale także wspólne tradycje i szacunek do dziedzictwa kulturowego. Przedstawiciele województw dużą nadzieję wiążą z planowanym w ramach Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Programem ponadregionalnym 2020+, który – jak twierdzą – może nadać właściwego impetu takiej współpracy.

Projekt strategii przewiduje, że program będzie działał na rzecz między innymi: likwidowania barier rozwojowych, poprawy atrakcyjności inwestycyjnej, rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, aktywizacji lokalnych zasobów ludzkich, pobudzania lokalnych inicjatyw gospodarczych i społecznych, a także poprawy dostępu mieszkańców do podstawowych usług publicznych.

Rozmowy toczyły się również wokół wznowienia współpracy czterech miast położonych w bliskim sąsiedztwie wspólnej granicy – Tarnowa, Mielca, Dąbrowy Tarnowskiej i Dębicy, a także powielenia tej inicjatywy dla Nowego Sącza, Jasła, Krosna i Limanowej, czyli miast karpackich położonych wzdłuż drogi krajowej nr 28.

W trakcie wspólnych obrad odbył się briefing prasowy obu zarządów, podczas którego nastąpiło podpisanie deklaracji o współpracy obu regionów. Deklaracja jest zobowiązaniem do wspólnych starań o podniesienie jakości życia mieszkańców, ochrony zasobów środowiska naturalnego i likwidacji barier rozwojowych. Wymiana dobrych praktyk i organizacja wspólnych przedsięwzięć pozwoli zacieśnić więzy między regionami i wzmocnić relacje między ośrodkami miejskimi.

Podczas briefingu marszałek woj. Podkarpackiego Władysław Ortyl zwrócił uwagę na szczególny wymiar miejsca, w którym odbywa się wspólne posiedzenie zarządów:

- Spotkanie ma ważny wymiar merytoryczny, ale też ważny wymiar historyczny. Spotykamy się w Tarnowie - miejscu wspólnym dla obu województw, chociażby z tego tytułu, że mamy wspólną diecezję tarnowską, co nas oczywiście łączy. Na pewno chcielibyśmy, żeby nasze kolejne spotkanie miało miejsce po stronie Podkarpacia, bo takie oczywiście już planujemy.

Marszałek Ortyl mówił też, że o inwestycje na terenie obu województw należy zabiegać wspólnymi siłami, bo dzięki temu zwiększają się szanse na otrzymanie unijnego wsparcia:

- Bardzo wiele łączy nasze województwa. Planujemy wiele inwestycji, o które - bez względu na to czy znajdują się na Podkarpaciu, czy w Małopolsce - musimy zabiegać wspólnymi siłami. Każdy region ma swoją specyfikę, doświadczenia i z tych bogatych doświadczeń będziemy się starać wzajemnie skorzystać. Chcemy racjonalnie wydawać środki unijne, przed nami nowa perspektywa finansowa dlatego wzajemne wsparcie pozwoli na efektywne wykorzystanie tej pomocy – powiedział marszałek, jednocześnie dodał:

- Interesują nas połączenia drogowe i kolejowe, to są rzeczy wspólne, stykowe, interesuje nas także wspólne działanie na rzecz turystyki. Przypomnę, że mamy wspólny szlak architektury drewnianej, a na tym nie powinniśmy poprzestać – kontynuował Władysław Ortyl, który zwrócił także uwagę na Strategię Karpacką będącą przedmiotem dyskusji:

- Cieszymy się, że mogliśmy dziś rozmawiać o Strategii Karpackiej, czyli projekcie o który zabiegamy i o który lobbujemy na poziomie Brukseli. Wiemy, że jest to proces trudny wymaga działań ze strony samorządów, tutaj jest nasze pełne wsparcie. Czekamy na decyzje, jakie zapadną ze strony krajów członkowskich abyśmy mogli o taki ważny instrument rozwoju obszarów górskich się pokusić – zakończył marszałek.

Marszałek woj. Małopolskiego Witold Kozłowski powiedział, że lepsza współpraca dwóch województw to większa szansa na wykorzystanie unijnych środków:

- To krok ku wzmocnieniu spójności i podniesieniu atrakcyjności obu regionów. Chcemy sprostać wyzwaniom, jakie stoją przed nami. Zależy nam na tym, aby jak najlepiej przygotować się do nowej perspektywy finansowej. Pozwoli to w pełni wykorzystać środki unijne, jakie zostaną przeznaczone na lata 2021-2027 – podkreślił marszałek Kozłowski, jednocześnie dodał:

- Podpisana dziś przez nas deklaracja ma charakter ogólny, ale już dziś podczas wspólnego posiedzenia ustaliliśmy pewne tematy, które będziemy chcieli realizować. Przed nami jeszcze rozmowa na temat zbiorników retencyjnych. Tu jest bardzo duża determinacja wspólnego działania, zwłaszcza jeżeli chodzi o kolejną perspektywę finansową. Liczę na owocną współpracę z władzami województwa podkarpackiego – podkreślił marszałek woj. Małopolskiego.

Na spotkaniu poruszano też kwestie związane z drogami wojewódzkimi, między innymi: rozbudową drogi wojewódzkiej nr 993 w kierunku Gorlic. Inwestycja ta jest planowana w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020. Przyczyni się ona do poprawy dostępności komunikacyjnej w południowej części Województwa Małopolskiego, Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego w ramach połączeń Transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.

Omawiano również konieczność zmiany kategorii drogi powiatowej na wojewódzką na odcinku Siepietnica (od DK 28) - Święcany - granica województwa (Gmina Szerzyny) obejmująca drogi powiatowe nr 1827R   Święcany – granica województwa - Szerzyny oraz nr 1828R   Siepietnica – Święcany – Lisów.

Mocnym akcentem spotkania w Tarnowie była kwestia budowy nowego łącznika autostrady A4 do drogi krajowej 94 w okolicach Pilzna – która także stanie się ważnym kierunkiem współpracy. Nowy węzeł na autostradzie znacznie skróci i ułatwi komunikację w kierunku Pilzna i Bieszczadów oraz w kierunku takich miast, jak Jasło, Krosno, Sanok, a także zmierzających do przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Obecnie samochody jadące z zachodniej części Polski muszą zjeżdżać z autostrady w Tarnowie i kontynuować jazdę do Pilzna drogą krajową.

Na wspólnym zarządzie rozważano także propozycje zmian do Rocznego Rozkładu Jazdy Pociągów, zgłaszane przez lokalne społeczności, na linii nr 91 (odcinek Tarnów-Dębica) oraz na linii nr 108 (odcinek Gorlice – Jasło).

Województwo Podkarpackie i Małopolskie zamierzają także współpracować w obszarze małej retencji. Obecnie Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” prowadzi prace nad Planem Przeciwdziałania Skutkom Suszy. Z kolei Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prowadzi prace zmierzające do opracowania i przyjęcia Programu Rozwoju Retencji. Obydwa dokumenty będą istotnym narzędziem dla zwiększenia retencji wodnej w Polsce. W związku z tym przedstawiciele obu województw podkreślali, że należałoby zapewnić objęcie finansowaniem przedsięwzięć w zakresie retencji wodnej w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2021-2027.

Zwiększenie retencji wód w dłuższej perspektywie powinno przynieść efekt w postaci odwrócenia negatywnego trendu obniżania poziomu wód gruntowych, jednakże w perspektywie działań natychmiastowych konieczne jest stworzenie warunków do realizacji kosztownych inwestycji w zakresie infrastruktury zapewnienia, uzdatniania i dostarczania wody pitnej, czyli medium podstawowego do życia mieszkańców oraz funkcjonowania firm i instytucji na obszarach górskich i podgórskich województw małopolskiego i podkarpackiego.

W przyszłym miesiącu - 7 maja w Lubaczowie odbędzie się wspólne posiedzenie Zarządów Województwa Podkarpackiego i Województwa Lubelskiego, na którym również będą podejmowane rozmowy dotyczące wzajemnej współpracy. Planowane jest także wspólne posiedzenie Zarządów Województwa Podkarpackiego i Województwa Świętokrzyskiego.

Tekst i fot.: D. Kozik

Wideo: M. Mielniczuk

Biur Prasowe UMWP