1BD16EF3 D9A5 422D 9AED 67D3299B5CC9Przedstawiciele administracji rządowej oraz samorządowej, naukowcy i eksperci państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Rumunii i Ukrainy, przez dwa dni dyskutowali na Podkarpaciu o szansach związanych z rozwojem współpracy państw obszaru karpackiego. Wszystko za sprawą dwudniowej konferencji „Europa Karpat”, której 22.edycja miała miejsce w Krasiczynie, koło Przemyśla.

Samorząd Województwa Podkarpackiego na konferencji reprezentował marszałek Władysław Ortyl, wraz z wicemarszałkami: Ewą Draus i Piotrem Pilchem oraz członkiem zarządu Marią Kurowską. Na zaproszenie do naszego regionu licznie odpowiedzieli przedstawiciele Rządu RP - Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju RP, Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury RP oraz Piotr Naimski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Obecni byli także między innymi: Krystyna Wróblewska, poseł na Sejm RP, Bogdan Rzońca, przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP, Lucyna Podhalicz, wicewojewoda podkarpacki i Dawid Lasek, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki. Gospodarzem wydarzenia był Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu RP. Do Krasiczyna przybyli również dyplomaci z Austrii, Czarnogóry i Włoch. 

Program Konferencji podzielono na cztery panele: „Wspólni bohaterowie wolności”, „Ścieżkami mędrców – o przyszłości Europy Środkowej” oraz „Historia i turystyka karpacka” i „Infrastruktura Europy Środkowej”. 

Marszałek Władysław Ortyl drugiego dnia wziął udział w panelu pn. „Historia i turystyka karpacka”, który był poświęcony dziedzictwu i bogactwu kulturowemu Karpat. Podczas dyskusji podkreślano, że Karpaty są miejscem, gdzie ludność w sposób szczególny ceni przywiązanie do tradycji przodków, do czego zresztą nawiązuje w swojej kulturze. To stanowi o sile tego obszaru, który powinien budować swój potencjał turystyczny właśnie w oparciu o tę wyjątkowość kulturalną na tle Europy. Marszałek w trakcie panelu podkreślił rolę tradycji i dziedzictwa kulturowego w budowaniu karpackiej tożsamości:

- Ważne jest, aby turystykę w obszarze Karpat oprzeć na historii, na dziedzictwiekulturowym, na tym bogactwie, które w Karpatach już jest i to się już obecnie dzieje. Nie możemy zapominać o ważnej i istotnej dla rozwoju tego obszaru infrastrukturze komunikacyjnej – drogowej, kolejowej, a także o przejściach granicznych. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę także na lotnicze ślady w Karpatach – lotniska, lądowiska, gdzie można uprawiać także sport szybowcowy - Bezmiechowa, Ustianowa - to są przecież piękne tradycje lotnicze Podkarpacia. Dlatego to wyzwanie, które bierze się z gór, bierze się z Karpat nie dotyczy tylko wędrowca, alpejczyka, ale też lotnika, a perspektywa z racji tego co widać z lotu ptaka jest naprawdę piękna, więc myślę, że w turystyce też należy do tego nawiązywać – mówił marszałek Ortyl, jednocześnie zwrócił uwagę na bogactwo architektury drewnianej na Podkarpaciu:

- Patrząc z perspektywy samorządu województwa przy współpracy z naszymi partnerami, na to, co w Karpatach jest, dostrzegamy całe bogactwo architektury drewnianej, mającej ogromny potencjał turystyczny, ale nasze dziedzictwo postrzegamy także w kategoriach zwyczajów i obyczajów. Na to dziedzictwo trzeba stawiać, warto podkreślić, że robimy to wtedy, kiedy dochodzimy do pewnej fazy rozwojowej, kiedy podnosi się stopa życiowa, wtedy właśnie rośnie świadomość konieczności nawiązywania do własnego dziedzictwa – dodał Władysław Ortyl.

„Infrastruktura Europy Środkowej”, to ostatni panel dyskusyjny, jaki odbył się na konferencji Europa Karpat. Został on poświęcony sprawom związanym z szeroko pojętą infrastrukturą, w tym energetyczną i komunikacyjną. W dyskusji podkreślano, że inwestycje drogowe mają znaczenie kluczowe dla rozwoju regionalnego i zacieśniania współpracy między państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Jako przykład takiego kluczowego dla tego regionu Europy korytarza transportowego wskazywano na szlak Via Carpathia, który ma połączyć północ Europy z południem, Talinin z Salonikami, jednocześnie włączając regiony słabiej rozwinięte w główny strumień wymiany międzynarodowej.

Na konferencji głos zabrała wicemarszałek Ewa Draus, która podkreśliła rolę Karpat w polityce samorządu województwa:

- Karpaty są regionem posiadającym ogromny potencjał oraz dziedzictwo materialne i niematerialne - i dlatego bardzo się cieszę, że wspólnie myślimy o tym projekcie, jakim jest Strategia Karpacka, a jednocześnie prowadzimy wspólną politykę w tym zakresie, dzięki której ten projekt będzie realizowany w dalszej perspektywie - powiedziała wicemarszałek, która jednocześnie podkreśliła wagę szlaku drogowego Via Carpatia:

- Via Carpatia to ważna oś rozwoju gospodarczego. Aby jednak tak się stało potrzebne jest współdziałanie wszystkich regionów. Widziałbym potrzebę powołania takiego gremium, które byłoby w stanie reprezentować nasze interesy w Brukseli - dodała Ewa Draus.

Inicjator i pomysłodawca „Europy Karpat” - Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu RP podkreślał:

- Karpaty są wielkim dziedzictwem i niebagatelną wartością. Niezbędna jest bliska kooperacja, by region ten rozwijał się z odpowiednim rozmachem – mówił, jednocześnie zwrócił uwagę na efekty konferencji „Europa Karpat”:

– Spotykamy się od kilkunastu lat, a efektem współpracy jest wiele wspólnych projektów o zasięgu lokalnym i międzynarodowym – dodał. 

Dzień wcześniej, uczestnicy konferencji rozmawiali na tematy związane ze wspólnymi tradycjami wolnościowymi oraz przyszłością Europy Środkowej i dalszymi perspektywami rozwoju współpracy między państwami położonymi w tej części Europy. Zaprezentowanotakże efekty realizowanego Programu Transgranicznego Polska-Białoruś-Ukraina.

Wydarzenie było kolejnym z cyklu, podczas którego politycy i eksperci rozmawiali nad rozwojem oraz współpracą państw tej części kontynentu. Eksperci są zgodni, że Karpaty są pod tym względem jednym z najatrakcyjniejszych regionów w Europie. Idea „Europy Karpat” sięga 2007 roku. Dotychczas odbyły się 22 konferencje m.in. w Krynicy-Zdroju, Przemyślu, ale także na Węgrzech i na Ukrainie.

GALERIA:

 https://www.facebook.com/622173411168828/posts/2225977180788435?sfns=mo

Tekst i fot.: Daniel Kozik

Biuro Prasowe UMWP