181228 scaleniaW powiecie przeworskim zostanie scalonych około 3 390 ha gruntów rolnych. Wszystko za sprawą dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dziś, w urzędzie marszałkowskim podpisano pierwszą umowę w ramach trzeciego naboru wniosków.

Z ramienia samorządu województwa podpisy pod umową złożyli: marszałek Władysław Ortyl i wicemarszałek Piotr Pilch, ze strony starostwa powiatowego podpisali się: starosta Bogusław Urban i wicestarosta Jerzy Mazur.

Powiat przeworski, obok powiatu leżajskiego i jasielskiego jest beneficjentem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który w ramach trzeciego naboru wniosków uzyskał dofinansowanie do scalenia gruntów. Koszt scalenia w powiecie przeworskim wyniesie około 41 mln zł. W sumie z trzema powiatami zostanie podpisanych 13 umów na łączną kwotę blisko 69 mln. zł. W wyniku tych działań scalonych zostanie 5 700 ha gruntów.

W perspektywie finansowej 2014-2020 województwo podkarpackie na scalanie gruntów otrzymało w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich największą pulę środków w skali kraju środków. To aż 77,5 mln euro, czyli prawie 333 mln złotych. Tak duża pomoc, pięciokrotnie większa niż w poprzedniej perspektywie, pozwoli w sumie scalić ok. 30 tys. hektarów gruntów. Czyli trzy razy więcej niż w poprzednim rozdaniu unijnych środków.

Województwo podkarpackie charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem agrarnym, wiele gospodarstw użytkuje, liczne, małe, rozproszone działki rolne. Dlatego też w celu wzrostu konkurencyjności sektora rolnego podjęte zostały działania na rzecz poprawy struktury obszarowej gospodarstw poprzez udzielenie pomocy na scalanie gruntów rolnych w ramach PROW 2014-2020.

Procentowo limit przyznanych dla Podkarpacia środków wynosi w skali kraju aż 27%. To stawia Podkarpackie w pozycji lidera, jeżeli chodzi o unijne dofinansowanie w ramach PROW.

Jedynymi beneficjentami są Starostwa. To one dysponują unijną pomocą, która przeznaczana jest zarówno na prace scaleniowe jak i na zagospodarowanie poscaleniowe. Dotacja jest wykorzystywana m.in. na koszty związane z pracami scaleniowymi, podatek VAT, honoraria architektów, opłaty za doradztwo itp.

Do tej pory w ramach PROW 2014-2020 odbyły się trzy nabory: pierwszy w 2016 roku, drugi w 2018 roku, trzeci w 2018 roku. Po przeprowadzonych trzech naborach zakontraktowane środki wyniosą ponad 233 mln zł, a łączny obszar scalonych gruntów wyniesie ponad 21 tys. 300 ha. Pozostały limit środków do wykorzystania wyniesie blisko 100 mln zł, co pozwoli na objęcie scalaniem jeszcze ponad 8 tys. ha gruntów.

W chwili obecnej został ogłoszony kolejny IV nabór wniosków o przyznanie pomocy, który będzie trwał od 2 stycznia do 31 stycznia 2019 r. Planuje się, że w ramach PROW 2014-2020 łącznie scalaniem objętych zostanie ok. 30 tys. ha.

 

Tekst: D. Kozik

Fot.: M. Mielniczuk

Biuro Prasowe UMWP