Projekt "lagging regions" ma pomóc rozwinąć Podkarpacie. List intencyjny w zakresie realizacji tego przedsięwzięcia podpisali dziś wicemarszałek Maria Kurowska, Marek Orkisz, rektor Politechniki Rzeszowskiej oraz Sylwester Czopka, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Intencją sygnatariuszy listu jest podjęcie współpracy w zakresie realizacji projektu „lagging regions” Initiative in Poland, wspólnego przedsięwzięcia Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju oraz Banku Światowego, dedykowanego dwóm polskim regionom, w tym województwu podkarpackiemu. Współpraca polegać będzie w szczególności na inwentaryzacji istniejących zasobów infrastruktury B+R pod kątem możliwości ich wykorzystania przez sektor przedsiębiorstw. Końcowym efektem projektu będzie uruchomienie na bazie dostępnych struktur centrum transferu technologii w URz i PRz, jako zinstytucjonalizowanego podmiotu mającego dostęp do zinwentaryzowanych zasobów infrastruktury B+R.  

Obecnie trwają negocjacje przedstawicieli regionu z KE, MR i BŚ, których efektem będzie „plan działań dla województwa podkarpackiego” zawierający szczegółowy opis planowanych do realizacji prac. Ostateczna wersja dokumentu zostanie podpisana przez Komisarza ds. Polityki Regionalnej w Komisji Europejskiej oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego w dniu 31 marca 2016 roku w Rzeszowie.

Ogólnym celem inicjatywy „lagging regions„  jest zidentyfikowanie czynników, które uniemożliwiają dostateczny poziom wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w najbiedniejszych  regionach UE. Opracowywany jest zestaw działań mogących przyczynić się do przyspieszenia procesu wyrównywania różnic w poziomie rozwoju między regionami takimi jak podkarpackie, a resztą Unii Europejskiej. Przedsięwzięcia te mogą odbywać się na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim.  Efekty inicjatywy i wnioski wynikające z jej realizacji mogą być wykorzystane przy projektowaniu zasad i kierunków polityki rozwoju UE po 2020 roku.

PC
Fot. Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP