logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

spoleczenstwo informacyjne

Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego (SIWP) jest czynnikiem spajającym, swoistym narzędziem sprzyjającym osiąganiu konsensusu skupionego wokół innowacyjnych rozwiązań na rzecz rozwoju województwa podkarpackiego. Powstałe w trakcie realizacji projektu dokumenty i koncepcje planistyczne przyczyniają się do rozwoju zaniedbanej infrastruktury teleinformatycznej regionu, wpływając tym samym na zapobieganie wykluczeniu informacyjnemu (eInclusion).

Ich realizacja stanowi  istotny krok w kierunku budowania zrównoważonego rozwoju regionu, polegającego na stworzeniu balansu pomiędzy mocniej i słabiej rozwiniętymi obszarami województwa. SIWP stworzona jest przy zachowaniu polityki równych szans. Zawiera rekomendacje uwzględniające działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych oraz redukcję wykluczenia informacyjnego, szczególnie na obszarach wiejskich. W trakcie prac diagnostycznych nad SIWP przeprowadzona została inwentaryzacja sprzętu oraz infrastruktury poszczególnych beneficjentów ostatecznych projektu. Wyniki badań posłużyły do zidentyfikowania obszarów wykluczenia cyfrowego w województwie podkarpackim. 

W trakcie prac nad Strategią  organizowao  warsztaty z udziałem szerokiej gamy partnerów (BO) samorządowych, a także przedstawicieli świata nauki i biznesu, dzięki czemu dokument odpowiada ich potrzebom.

Ideą Strategii jest identyfikacja kluczowych z punktu widzenia województwa problemów oraz rekomendacja działań mających na celu osiągnięcie zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem niwelowania różnic pomiędzy najmocniej rozwiniętymi ośrodkami regionalnymi, a obszarami wykluczenia cyfrowego. Pierwszym etapem prac nad Strategią byłó opracowanie części diagnostycznej (inwentaryzacja infrastruktury i sprzętu ), a także stworzenie bazy wiedzy ICT dla regionu. Badanie to zostało przeprowadzone wśród beneficjentów projektu metodą ankietową oraz wywiadów bezpośrednich. Wyniki tych badań posłużąyły do skonstruowania mapy wykluczenia informacyjnego, a także stały się  podstawą tworzenia SRSS.

 

W dniu 8 kwietnia 2008 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął jednomyślnie Strategię Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 (plik PDF, rozmiar 6,3 MB).