logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

     Celem projektu PSeAP2 jest wyższa jakość i rozszerzony zakres usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Działania w projekcie PSeAP2 dotyczą obszaru e-administracji, i polegają na podniesieniu ich poziom dojrzałości (3 i 4 poziom). Powstałe w ramach projektu PSeAP2 systemy informatyczne będą zintegrowane z elektronicznym obiegiem dokumentacji. Dzięki takiemu podejściu podniesie się dostępność, funkcjonalność oraz interoperacyjność usług publicznych.
     Celami strategicznymi, które zamierza się osiągnąć w wyniku realizacji projektu PSeAP-2 są: podniesienie ilości i jakości usług udostępnianych z wykorzystaniem Internetu; skrócenie obywatelom, przedsiębiorcom oraz pracownikom administracji publicznej czasu realizacji spraw oraz dostępu do informacji; ograniczenie konieczności osobistej obecności stron w urzędzie w trakcie załatwiania spraw poprawa funkcjonowania UMWP w wyniku zwiększenia wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych; poprawa efektywności nadzoru nad nadzorowanymi przez Województwo Podkarpackie jednostkami organizacyjnymi; poprawa wizerunku i promocji województwa podkarpackiego w Internecie; zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do realizacji celów zakładanych w projekcie; zwiększenie bezpieczeństwa ochrony danych znajdujących się w systemie informatycznym UMWP w Rzeszowie; ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do usług publicznych należących do kompetencji UMWP w Rzeszowie; przyczynienie się do budowy społeczeństwa informacyjnego. Zakłada się, że grupami docelowymi projektu będą: administracja publiczna; osoby fizyczne, które posiadają interes prawny w zakresie zadań których realizacja leży w kompetencji UMWP w Rzeszowie; przedsiębiorcy którzy zobowiązani są do realizacji sprawozdawczości w zakresie należącym do kompetencji UMWP w Rzeszowie; organizacje pozarządowe. Wytworzone będą w projekcie PSeAP2 e-usługi typu: A2A - administracja-administracja, A2B -administracjaprzedsiębiorcy i A2C -administracja-obywatele.

 

Szczegółową informację zamieszczono w dołączonym pliku. Aktualność informacji: 31.08.2016 r.