logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

LOgo

W związku z wątpliwościami dotyczącymi stosowania właściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej dla dochodów i wydatków informujemy, iż beneficjentem zadania dotyczącego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w procesie opracowania programów rewitalizacji jest Ministerstwo Rozwoju – Departament Programów Pomocowych, nie zaś jednostka samorządu terytorialnego. Wypłaty dotacji w ramach projektów są przekazywane na paragrafy 200 i 620 klasyfikacji budżetowej.
W związku z powyższym Gmina będzie refundować środki poniesione w ramach projektu z tych paragrafów.

Poprawna klasyfikacja budżetowa dla 90 % dotacji do projektów przedstawia się następująco:
Dział 750 Rozdział 75095 § 2008 Kwota …….. (Fundusz Spójności - 85%),
Dział 750 Rozdział 75095 § 2009 Kwota …….. (Budżet Państwa - 15%).

Dotacjobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.