logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego to umowa między rządem i samorządem województwa. Przedmiotem Kontraktu jest określenie wspólnych celów i najważniejszych przedsięwziąć o istotnym znaczeniu dla rozwoju kraju oraz Województwa Podkarpackiego.

Dla zrealizowania tych zamierzeń rząd i samorząd deklarują współpracę. Cele określone w Kontrakcie realizowane są poprzez tzw. „przedsięwzięcia priorytetowe” zapisane w tym dokumencie. Kontrakt Terytorialny nie posiada odrębnego źródła finansowania a przedsięwzięcia finansowane są głownie ramach dostępnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz - w niewielkim zakresie - ze środków krajowych. Wspólne działania obu stron mają również służyć realizacji Umowy Partnerstwa w obszarze polityki spójności.

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego podpisano 12 grudnia 2014 r.

Aneks nr 1 do Kontraktu Terytorialnego określa przede wszystkim wysokość, sposób i warunki przekazywania przez stronę rządową środków finansowych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (RPO) oraz zobowiązania finansowe strony samorządowej i ogólne warunki współpracy stron w zakresie realizacji RPO WP 2014 – 2020. Aneks nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego podpisano 7 sierpnia 2015 r.

Załącznik nr 5b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego zawiera wykaz projektów kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w RPO WP 2014 – 2020. Projekty wpisane do załącznika zostały pozytywnie zaopiniowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Rozwoju i będą mogły startować w konkursie ogłoszonym dla Działania 1.1"Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych".  Załącznik nr 5b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego podpisano w lipcu 2016 r.