logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

org-pozarzadowe-ngo-header

 

 

         
   Przybliżony termin

ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

         

Departament / Jednostka

Nazwa zadania

Szczegóły zadania

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE

 

Luty – marzec 2016

 

 

 

Regionalny   Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne   z zakresu przeciwdziałania narkomanii wynikające z „Wojewódzkiego Programu   Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2016”

www.rops.rzeszow.pl

Luty 2016

Regionalny   Ośrodek Polityki  Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne   z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych   wynikające z „Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób   Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008  – 2020”

http://www.rops.rzeszow.pl/190-aktualne-konkursy-ofert/1148-aktualne-konkursy-ofert

Luty 2016

Regionalny   Ośrodek Polityki  Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne   z zakresu pomocy społecznej wynikające z „Wojewódzkiego Programu Pomocy  Społecznej na lata 2016 – 2023”

http://www.rops.rzeszow.pl/190-aktualne-konkursy-ofert/1148-aktualne-konkursy-ofert

Luty 2016

Regionalny   Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne   z zakresu profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych uzależnień   wynikające z „wojewódzkiego programu Profilaktyki i Rozwiązania problemów   Alkoholowych na lata 2014 - 2020”

http://www.rops.rzeszow.pl/190-aktualne-konkursy-ofert/1148-aktualne-konkursy-ofert

Luty 2016

 

 

Regionalny   Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne   z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikające z „Wojewódzkiego   Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020

http://www.rops.rzeszow.pl/190-aktualne-konkursy-ofert/1148-aktualne-konkursy-ofert

Luty 2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Zadania publiczne z zakresu wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020

http://www.rops.rzeszow.pl/190-aktualne-konkursy-ofert/1148-aktualne-konkursy-ofert

DEPARTAMENT   KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Styczeń 2016

Departament   Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie województwa podkarpackiego na rok 2015

Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone po ogłoszeniu konkursu

Grudzień 2015

Departament   Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Wydarzenia kulturalne

http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/mecenat-kulturalny/2335-konkursy-ofert-2016

Grudzień 2015

Departament   Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Wydawnictwa

http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/mecenat-kulturalny/2335-konkursy-ofert-2016
Grudzień 2015

Departament Kultury   i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Kresy

http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/mecenat-kulturalny/2335-konkursy-ofert-2016
Grudzień 2015

Departament   Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Dziedzictwo niematerialne

http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/mecenat-kulturalny/2335-konkursy-ofert-2016

KANCELARIA ZARZĄDU

Luty 2016

Kancelaria Zarządu

Otwarty konkurs ofert na dofinasowanie wkładu własnego - edycja 2016

http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/ngo-organizacje-pozarzadowe/4418-dofinansowanie-zadan-wlasnych-realizowanych-przez-organizacje-z-udzialem-srodkow-zewnetrznych-2

DEPARTAMENT EDUKACJI, NAUKI I SPORTU

Grudzień 2015

Departament Edukacji, Nauki i Sportu

Organizacja   masowych imprez sportowych i organizacja imprez w środowisku osób niepełnosprawnych.

http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/sport/2350-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-podkarpackiego-w-dziedzinie-kultury-fizycznej-w-2016-roku